Kokebok: Når krav om utvidet stilling blir avvist

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Arbeidsmiljøloven § 14-4 a gir deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger.

11.10.2016 av Anne Kathrine Ellila
Sist oppdatert: 27.10.2016

Når arbeidsgiver avviser arbeidstakers krav om utvidet stilling, er ofte begrunnelsen at arbeidet ikke har vært jevnlig. Tvisteløsningsnemda, som er første instans i en slik tvist, har i vedtak nr. 20/16 drøftet «jevnlig» med utgangspunkt i lovens forarbeider og egne vurderinger. Nemda understreker at vilkåret må vurderes konkret og skjønnsmessig i hvert enkelt tilfelle. Her er et forsøk på å gi dere noen holdepunkter.

 

Hyppighet, omfang, stabilitet

Merarbeidets hyppighet, omfang og stabilitet er sentrale, om ikke særlig presise, momenter i vurderingen. Disse vil i noen grad gripe inn i hverandre: Uten en viss hyppighet, vil merarbeidet heller ikke få nødvendig omfang eller stabilitet. Hvis omfanget er for lite, kan merarbeidet være for sporadisk. Det er ikke lett å få grep om hvor grensen skal gå. Vi kan ha som utgangspunkt at terskelen ikke skal være så veldig høy. Det er ikke noen nedre grense for hvor liten stillingsøkning man kan kreve. Det innebærer at så lenge hovedregelen om at arbeidet er jevnlig, så kan ikke kravet til omfang og hyppighet være alt for strenge. Grensen går altså et sted mellom jevnlig og sporadisk. Hvis en arbeidstaker tar ekstravakter bare i forbindelse med arbeidstopper, ved ferieavvikling eller i forbindelse med typiske sesongsvinger, så vil det ikke være tilstrekkelig for å kreve utvidet stilling.

 

Opphold i merarbeidet

Hvis det har gått lengre perioder uten noe merarbeid, er det viktig å dokumentere årsaken. Har medlemmet hatt ferie eller jobbet mye i sin ordinære stilling, kan det ikke forventes merarbeid. Hvis medlemmet opplever at arbeidsgiver legger inn korte avbrudd for å forhindre at det skal opparbeides noen rettigheter, så må dette komme fram. Sykefravær må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Lengden på sykefraværet vil være avgjørende, sammen med hvor hyppig og stabilt merarbeidet har vært utenfor sykdomsperiodene.

 

Stillingens størrelse

Nemda tar også stilling til størrelsen på stillingen. Tolvmånedersperioden skal beregnes med utgangspunkt i det tidspunkt arbeidstaker fremmet sitt krav. Nemnda legger til grunn at siste dag i tolvmånedersperioden er dagen forut for at kravet ble sendt til arbeidsgiver. De ser da på hvor mye merarbeid som er utført per måned og beregner som en hovedregel et gjennomsnitt av dette. Nemda bruker også sitt skjønn. Det er arbeidsgivers stabile og varige behov for økt arbeidskraft som skal fylles.,Typiske sesongsvingninger eller ekstraordinært sykefravær vil ikke uten videre gi uttelling ved fastsettelse av ny stillingsprosent. Hvis medlemmet mener at årsaken til mye merarbeid en måned ikke er noe ekstraordinært, bør dette komme fram.