Til hovedinnhold

Fakta om arbeidstidsbestemmelser

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Retningslinjer for inngåelse av tariffavtaler sier hva som må til for å kunne innføre arbeidstidsordninger med arbeidstid på 13 timer eller mer per vakt.

12.02.2014 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 24.02.2014

Endringer i Arbeidsmiljøloven (AML) om inngåelse av tariffavtale etter unntaksbestemmelsene i AML § 10-12(4), trådte i kraft 1.januar 2006. Siden da har Fagforbundets kompetansesentre behandlet søknader om dispensasjoner fra arbeidstidsbestemmelsene. Fagforbundets arbeidsutvalg (AU) godkjente i mai 2013 nye retningslinjer. De vedtok at det skal rapporteres til AU om antall avtaler to ganger i året – 15/1 og 15/7.

Unntak fra hoveregel

Inngåelse av tariffavtale etter AML § 10-12(4) er unntak fra hovedreglene om arbeidstid. Fagforbundet understreker at det skal legges betydelig vekt på AML § 10-2 (1): «Arbeidstidsordninger skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn».

Retningslinjer for inngåelse av tariffavtale etter AML § 10-12 (4)

Arbeidsgiver skal søke om å få inngå avvikende arbeidstidsordninger. Det er en forutsetning at arbeidsgiverrepresentanten har fullmakt til å inngå tariffavtale. Arbeidstidsordningene skal være drøftet med arbeidstakernes tillitsvalgte. Referat fra drøftingsmøtet, skriftlig vurdering fra tillitsvalgt samt signert arbeidsplan skal vedlegges søknaden.

  1. Arbeidsmiljøloven er en vernelov for å sikre de ansattes helse og velferd. Avvik fra AMLs rammer skal bare unntaksvis godkjennes. Ved behandling av søknader om avvikende arbeidstidsordninger skal det legges betydelig vekt på hensynet til de ansattes helse og velferd. Ordningen skal være frivillig.
  2. Søknadene skal være faglig begrunnet ut fra brukernes behov.
  3. Avtaler inngås for maksimum ett år av gangen. Det bør være en gjensidig oppsigelsesfrist på en måned. Ved brudd på avtalen kan forbundet trekke tilbake godkjenningen med 14 dagers varsel.
  4. Ved unntak fra AML § 10-8 (1 og 2), § 10-11 (5 og 6) forutsettes det at arbeidstakerne sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller annet passende vern. Arbeidstakerne skal ha kvalifisert hvileperiode med eget rom å sove i, samt tilgang til mat. Ved vakter over 9 timer på dag/kveld skal de ansatte ha et egnet pauserom/spiserom med muligheter for å hvile.
  5. Ved søknad om fornyelse av avtaler stilles det krav om skriftlig evaluering. Er bl.a. målene nådd med hensyn til de faglige begrunnelsene for søknaden, kvaliteten på tjenestene og brukernes behov? Vurdering av de arbeidsmiljø- og helsemessige påvirkninger arbeidstidsordningen har for de ansatte og kartlegging av sykefravær og turn-over i virksomheten. Tillitsvalgte og hovedverneombudet skal også gi en evaluering. Et referat fra møte med ansatte og tillitsvalgte skal vedlegges søknaden.
  6. Overtid er ikke tillatt jf AML § 10-6(1).
  7. Arbeidsmiljøloven §§ 10-2(1,2 og 4) og 10-11(7) kan ikke fravikes.
  8. Avvikende arbeidstidsordning kan ikke tre i kraft før avtalen er godkjent.
  9. Alle avtaler skal før de inngås drøftes med Fellesorganisasjonen(FO) der de har medlemmer. Felles protokoll fra drøftingsmøtet sendes kompetansesenteret.

 Hele rundskriv nr. 1313 finner du på tillitsvalgtsportalen på fagforbundet.no

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?