Historisk dom i kvikksølvsaken

I desember 2013 fikk tannhelsesekretærene endelig medhold mot staten i en historisk dom i kvikksølvsaken, skriver Fagforbundets advokat Anne-Gry Rønning-Aaby.

21.01.2014 av Anne-Gry Rønning-Aaby
Sist oppdatert: 04.11.2014

Et forsvarlig og trygt arbeidsmiljø er grunnleggende i dagens arbeidsliv. Man skal være trygg på at helsemessige forhold er ivaretatt, og at man ikke risikerer å miste helsa pga jobben. Hvis dette likevel skjer, har man et sikkerhetsnett gjennom yrkesskadereglene.

Avslag på avslag var imidlertid hverdagen for tannhelsesekretærer som søkte om slik dekning fra Staten/trygden, etter årevis med kvikksølveksponering i arbeidet. Selv om kvikksølv er ekstremt farlig, og man burde visst at dette ikke bare er farlig i fabrikkene og industrien, men også på kvinnearbeidsplassene ved de mange tannlegekontorene, fikk ingen tannhelsesekretærer medhold i sine krav om godkjenning av helseplager som yrkesskade.

Etter mange års kamp mot Staten og Trygderetten, fikk Fagforbundets medlem medhold av Gulating lagmannsrett i januar 2013, i at Trygderetten hadde tatt feil i vurderingen av kvikksølveksponering og vurdering av mulig sykdomsbilde, og at tannhelsesekretærenes arbeid hadde vært helseskadelig. Arbeids- og velferdsetaten og Staten anken imidlertid dommen inn for Høyesterett.

Det var derfor en gledens dag for forbundsleder Mette Nord og Fagforbundet at Høyesterett enstemmig forkastet anken, gjennom en svært grundig og god dom. Dommen avklarer forståelsen av yrkessykdomsbestemmelsene og vurderingen av «karakteristisk sykdomsbilde» som følge av eksponering av skadelige stoffer/innemiljø.

Ikke bare kvikksølvsakene, men også andre som har blitt eksponert for skadelige stoffer eller påvirkning på arbeid, vil ha nytte av denne viktige dommen. Staten har vært for streng i sin vurdering av yrkessykdomsakene når det kreves påvisning av konkret årsakssammenheng i drøftelsen av hva som er karakteristisk for en skadelig eksponering.

Den enstemmige og historiske dommen fra Høyesterett avklarer den generelle forståelsen av lovbestemmelsene, men også vurderingen av kvikksølv og mulige skadevirkninger. Denne generelle avklaringen vil ha betydning også i andre yrkessykdomssaker. Når det gjelder kvikksølvsakene, er det gledelig at Høyesterett gjennom omfattende bevisførsel fra spesialister fra hele det arbeidsmedisinske miljøet i Norge, samt gjennom to rettsoppnevnte spesialister på kvikksølv og arbeidsmedisin, også avklarte at symptomene ved kvikksølvforgiftning kan variere, og alle symptomene trenger ikke være til stede samtidig. Tannhelsesekretærene har endelig fått gjennomslag og medhold fra Høyesterett.

Det er fortsatt gjenstående problemstillinger, men vi mener at de avklaringer som er gjort gjennom dommen innebærer at tannhelsesekretærer endelig er trodd. Man var ikke psykisk syk eller gal, men skadet av arbeidet.

Tiden vil vise hvordan sakene blir videre fulgt opp av Staten og forsikringsselskapene i lys av denne dommen. Fagforbundets tro og håp er at mange års arbeid og kamp vil få en verdig avslutning og at det endelig gis godkjenning og erstatning som følge av yrkesskade!