Viktig seier for deltidsansatte i helse

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Arbeidsgiverforeningen Spekter kan ikke endre minstegrensen i de tariffestede pensjonsordningene i helseforetakene uten å forhandle med LO Stat.

19.04.2018 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 25.06.2018

I 2016 endret Spekter den nedre grensen for å melde ansatte inn i pensjonsordningen i helseforetakene fra 14 timer i uken i gjennomsnitt til en stillingsandel på 20 prosent. LO Stat mente dette var brudd på tariffavtalen og tok ut stevning. 5. mars kom dommen fra Arbeidsretten: Endringen av minstegrensen til 20 prosent innebærer tariffbrudd.

Dommen er viktig for titusenvis av ansatte som jobber deltid i små stillinger. Dette gjelder for mange av Fagforbundets medlemmer som har fast deltid under 20 prosent stilling, og som sliter med å få høyere stillingsprosent.

Sakens bakgrunn

Bakgrunnen for at Spekter ensidig endret grensen for medlemskap i tjenestepensjonsordningene var en tilsvarende reduksjon i vilkåret for medlemskap i de lovbestemte tjenestepensjonsordningene med virkning fra 1. april 2016. Dette gjaldt:

  • lov om statens pensjonskasse
  • lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet
  • lov om pensjonsordning for sykepleiere

Omkring 40 prosent av de ansatte innenfor det aktuelle tariffområdet, Helseforetak, er omfattet av de lovbestemte tjenestepensjonsordningene og av en grense for medlemskap på 20 prosent.

LO Stat anførte:

Grensen på 20 prosent for medlemskap i den tariffestede pensjonsordningen er ugyldig. Det gjøres prinsipalt gjeldende at grensen er i strid med diskrimineringsreglene. Den innebærer ulovlig diskriminering av arbeidstaker som arbeider deltid, og den er i strid med forbudet mot indirekte diskriminering av kvinner siden en større andel kvinner enn menn arbeider deltid. Subsidiært gjøres det gjeldende at den ensidige fastsettelsen av grensen innebærer et tariffbrudd, og at den er ugyldig også på dette grunnlag.

Arbeidsretten avslo å behandle LO Stats påstand om at grensen på 20 prosent er i strid med diskrimineringsreglene, siden en større andel kvinner enn menn jobber deltid. Retten mente at dette spørsmålet hører inn under de alminnelige domstolene, ikke Arbeidsretten.

Må forhandle

Dommen innebærer at LO Stat og Spekter må forhandle om spørsmålet.

Minstegrensen for innmelding i de ulike pensjonsordningene er et stridsspørsmål som har vært oppe i Arbeidsretten flere ganger tidligere.

I 2013 konkluderte Arbeidsretten med at KS sin grense på 14 timer i gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke for medlemskap i pensjonsordningen var i strid med forbudet mot diskriminering av deltidsansatte. Det ble lagt vekt på at tjenestepensjon er et viktig gode og at ordningen er gunstig. Retten fant ingen saklig grunn til slik diskriminering i dette tilfellet. Likevel tok det lang tid før andre tariffområder i offentlig sektor fulgte KS.

Rett til uførepensjon

Offentlig tjenestepensjon omfatter i tillegg til alderspensjon viktige ytelser som uførepensjon, etterlattepensjon og barnepensjon. Dette er viktig fordi folketrygden bare gir rett til uførepensjon ved uføregrad på 50 prosent eller mer, mens det i offentlig tjenestepensjon er det grense på 20 prosent.