Ferie – en rettighet og en plikt

(Foto: Randi Tevik)

Det er sommerferietid og mange har spørsmål om rettigheter og plikter i forbindelse med ferie. Vi samlet svar på vanlige spørsmål.

07.07.2016 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 29.07.2016

De ligger også under Fagforbundet hjelper deg på fagforbundet.no. Blir det uenighet om ferie på jobben din er det dine tillitsvalgte du skal gå til. Navn og tlf. finner du på Dine sider.

Hvor lang ferie jeg har krav på?

Etter ferieloven har alle arbeidstakere krav på minst 25 virkedager ferie hvert år og 10,2 prosent i feriepengesats. Hverdager og lørdager er virkedager. Normalt vil seks virkedager tilsvare en uke. Arbeidstaker har altså krav på fire uker og en dag ferie hvert kalenderår. I virksomheter med tariffavtale mellom en arbeidstakerorganisasjon og en av de store arbeidsgiverorgansasjonene har man i tillegg avtalefestet en femte ferieuke. Da økes feriepengesatsen til 12 prosent. Opptjeningsåret for feriepenger er forrige kalenderår. Feriepengene man tjener opp, utbetales i forbindelse med ferieavviklingen i det påfølgende ferieåret. Feriepengene kommer istedenfor regulær lønnsutbetaling.

Kan jeg dele opp ferien som jeg vil?

Du kan ikke kreve å dele opp ferien i enkeltdager uten avtale med arbeidsgiver. Dersom din vanlige arbeidstid er tre dager i den uken du tar ferie, har du brukt en ferieuke og ikke tre feriedager. Dersom man ikke har vært i jobb året før, har man rett på ferie, men ikke feriepenger.

Er jeg nødt til å ta ferie?

Du har rett og plikt til å avvikle full ferie, dette gjelder også når du skifter arbeidsgiver. Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker avvikler full ferie.

Når må jeg avvikle ferie?

Arbeidsgiver skal drøfte tidspunkt for ferien med deg eller din tillitsvalgte i god tid før ferien skal avvikles. Hvis dere ikke blir enige, fastsettes ferien av arbeidsgiver. MEN - du kan likevel kreve å få avvikle tre uker ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni - 30. september.

Kan jeg overføre ferie fra ett år til et annet?

Arbeidstaker og arbeidsgiver kan inngå skriftlig avtale å overføre inntil to uker ferie til neste ferieår. Forskuddsferie kan avtales på samme måte.

Hva skjer hvis jeg blir sjuk i ferien?

For å ha rett til ny ferie er det en forutsetning at du har vært 100 prosent arbeidsufør/sykemeldt. Dersom du er blitt helt arbeidsufør før ferien, kan du kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag før du skaulle hatt ferie. Hvis du har vært helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan du kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

Har jeg rett til ferie selv om jeg bytter jobb?

Du har både rett og plikt til å avvikle ferie selv om du begynner i ny jobb. For å kunne kreve ferie hos ny arbeidsgiver, er forutsetningen at du ikke har avviklet full ferie hos tidligere arbeidsgiver. For at arbeidsgiver kan kreve at du tar ferie er det en forutsetning at du har opptjent feriepenger i forhenværende år.