Vikarbyrådirektivet er blitt til lov

Første januar i år fikk arbeidsmiljøloven nye bestemmelser om innleie av arbeidskraft i Arbeidsmiljøloven (AML) § 14-12a og 14-12b.

21.01.2013 av Karen Sofie Steen, LO og Anne Kathrine Ellila
Sist oppdatert: 28.01.2013

Disse paragrafene pålegger utleier og innleier plikter, som noen vil prøve å unngå. Arbeidstilsynets rolle her er begrenset, så det er dere tillitsvalgte som må være vaktbikkjer. 

Blant annet må dere passe på at ingen forsøker å kalle innleie av arbeidskraft for entreprise. Vikarbyrådirektivet og de nye reglene i AML gjelder bare vikarbyråer, ikke for entreprise.

Kjennetegn på innleie og entreprise

Ved innleie har oppdragsgiver (innleier) fått stilt til disposisjon et bestemt antall arbeidstakere og leder selv arbeidet. Det er avtalt fast timepris/eller timeavhengig pris og oppgavene er ubestemte eller kun skisserte. Oppdragsgiver beholder ansvaret for det utførte arbeidet og nytter egne materialer og utstyr under oppdraget.

Ved entreprise er det entreprenøren som bestemmer antall arbeidstakere og leder arbeidet. Oppdraget er klart avgrenset (i tid og/eller oppgaver) og det er avtalt fast pris. Entreprenøren nytter egne materialer og utstyr og har ansvar for resultatet.

 Innleie fra vikarbyrå eller produksjonsbedrift?

Det går også et skille mellom innleie fra vikarbyråer (AML§ 14-12) der arbeidet må være av midlertidig karakter, og innleie fra produksjonsbedrifter (AML § 14-13) der adgangen til å leie inn er større.

Innleie fra produksjonsbedrift er tillatt når den innleide er fast ansatt hos utleier og følgende to vilkår er oppfylt: 1) Utleien skjer innenfor fagområder som er utleiers hovedbeskjeftigelse. 2) Utleieaktiviteten omfatter ikke mer en 50 prosent av de fast ansatte hos utleier.

Ved vurderingen av om det er et vikarbyrå eller en produksjonsbedrift må dere gjøre en helhetsvurdering av virksomhetens formål. Hva er for eksempel omfanget og hyppigheten av utleie, og ansetter virksomheten ansatte med formål å leie dem ut? Det er ikke ok at det hele tiden leies ut 49 prosent av de ansatte, da er formålet å leie ut.

Arbeidsgivers drøftingsplikt

AML har fått et nytt tredje ledd i § 14-12, som sier at arbeidsgiver minst en gang i året skal drøfte bruken av innleid arbeidskraft med de tillitsvalgte.

Les også det som står i hovedavtalen og hovedtariffavtalen/tariffavtalen om dette (For Spekter, se protokollen fra de innledende forhandlingene). Noen av disse bestemmelsene er bedre, blant annet ved at du også kan drøfte entreprise.