Vernetjenestens rolle i mobbesaker

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Mobbing er et økende problem i arbeidslivet, og stadig flere arbeidstakere faller utenfor på grunn av mobbing/trakassering. Nulltoleranse må flagges tydelig.

16.05.2012 av Sylvi Nergård
Sist oppdatert: 28.05.2012

Arbeidstilsynet definerer mobbing på denne måten:

Det er mobbing når en person gjentatte ganger og over tid utsettes for negative handlinger. Dette kan dreie seg om trakassering, plaging, utfrysing, sårende erting og liknende. Det typiske for situasjonen er at offeret ikke er i stand til å forsvare seg.

Når man blir klar over at arbeidsplassen har et problem med mobbing, så har verneombudet en plikt etter Arbeidsmiljøloven til å melde dette videre. Det er imidlertid arbeidsgiver som har det juridiske ansvaret for arbeidsmiljøet i en virksomhet. Dette skal vi ikke glemme. En arbeidsgiver har plikt til å handle dersom det avdekkes mobbing og trakassering mellom ansatte.

Det er et poeng at et mobbeproblem i størst mulig grad skal løses på arbeidsplassen og ikke tas ut av virksomheten. I en slik prosess har verneombudet en viktig rolle.

Satser på opplæring

Fagforbundet ønsker gjennom satsningen mot mobbing å tilby verktøy som kan lette situasjonen for verneombudene, og å gjøre dem tryggere på å håndtere mobbing. Vi ønsker også at verneombudene blir bedre i stand til å forebygge mobbing og trakassering gjennom bedriftens eget HMS-system.

Fagforbundet har satt ned en arbeidsgruppe som skal fremme forslag overfor Fagforbundets arbeidsutvalg om forbundets arbeid med forebygging av trakassering på arbeidsplassen. Gruppa skal utvikle materiell som skal brukes i skoleringen av verneombud. I tillegg lages en veileder til bruk i mobbesaker. 

Arbeidsgivere skal i samarbeid med vernetjenesten sørge for at virksomheten blir mobbefri sone gjennom å nedsette klare eksempler og retningslinjer for hvordan man oppfører seg. Nulltoleranse mot mobbing må flagges høyt og tydelig.