Nådeløse søksmålsfrister

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Det hviler noe trygt over arbeidsmiljøloven. Men på ett område er den nådeløs: Oversitter vi søksmålsfristene, mister vi retten til å prøve saken for domstolen. Uansett årsak. Uansett hvem som måtte ha skylda.

14.05.2012 av Anne Kathrine Ellila
Sist oppdatert: 25.05.2012

Derfor – når du bistår medlemmer i tvister om ansettelsesforhold, undersøk hvilke frister som gjelder. I denne kokeboka beskriver vi hovedreglene for frister i forhold til oppsigelse. Gå også inn i Lovdata.no, de har alltid korrekt versjon. Og er du usikker, så spør. Vil du bare ha bekreftet at du tenker riktig, så spør da også.

Åtte uke går fort

Ved tvist om oppsigelse er søksmålsfristen åtte uker, Aml. § 14-4 (1). I løpet av denne tida skal saken ha vært behandlet i flere ledd i Fagforbundet, så disse åtte ukene går fort.

Åtteukersfristen løper enten fra den dagen oppsigelsen er mottatt av eller kommet fram til arbeidstakeren, eller fra den dagen forhandlingene om oppsigelsen er avsluttet. Men når oppsigelsen er sendt rekommandert, løper fristen altså selv om medlemmet ikke henter brevet.

Det kan kreves forhandlinger innen to uker etter oppsigelsen, Aml. § 17.3. Noen ganger somler arbeidsgiver med protokollen. Da må dere enten få arbeidsgiver med på at fristen for søksmål forlenges, Aml. § 17.4 (1), eller dere må sende saken videre uten protokoll. Sørg for at enighet om forlengelse av søksmålsfristen skriftliggjøres.

Retten til å fortsette i stilling

Hovedregelen er at ved oppsigelse kan arbeidstakeren fortsette i stillingen så lenge forhandlingene pågår, altså helt til tvisten er endelig rettskraftig, Aml § 15-11. I verste fall kan tvisten versere i rettssystemet i flere år, så det kan bety økonomisk ruin hvis medlemmet ikke får fortsette i jobben.

For at medlemmet skal ”stå i stilling”, må vi kreve det skriftlig og vi må ha varslet at vi vil reise søksmål. Fagforbundet/LO har standardformuleringer på dette. Bruk dem og send kravet rekommandert eller få kvittering for at det er mottatt. Selv om det på dette stadiet i saken ikke er avklart om det skal tas ut søksmål, så må det i varselet/kravet stå at vi skal gjøre det.

Fristen for å kreve at medlemmet skal fortsette i stillingen, er innen utløpet av oppsigelsesfristen, Aml § 17-4. Vi er vant til å tenke tre måneders oppsigelsesfrist, men dette gjelder ikke alle, medlemmet kan for eksempel ha en måned oppsigelsesfrist. Og selv om forhandlingene skulle trekke ut i langdrag, så endres ikke oppsigelsesfristen på samme måte som søksmålsfristen.

 

Noen hengende snører

Hvis søksmålsfristen på åtte uker har løpt ut, er det fortsatt mulig å kreve erstatning. Fristen for dette er seks måneder.
Det er strenge formkrav for oppsigelse, se Aml § 15.4. Hvis dere mener at disse ikke er oppfylt, kan det fortsatt være mulig å ta ut søksmål.