Påvirkning og medbestemmelse

Illustrasjon: Trude Tjensvold

En viktig jobb for tillitsvalgte er å påvirke beslutningstakere. Ikke minst i sammenhenger der det er viktig å overbevise kommunens politiske og administrative ledelse om at privatisering ikke er klokt.

03.03.2011 av Unni B. Moe
Sist oppdatert: 29.03.2011

I tillegg er det viktig at tillitsvalgte er representert i arbeidsgrupper som utreder muligheter for konkurranseutsetting, før vedtak fattes. Da har tillitsvalgte mulighet til å bidra med sin kunnskap og erfaring.

Underbygging av lov og avtaleverk
En slik representasjon er nedfelt i Hovedavtalens del B.

§ 1-1 Utvikling av tjenesten: Partene er enige om at godt samarbeid mellom arbeidsgiver og de tilsatte og deres organisasjoner er en forutsetning for å få dette til.        

§ 1-4-1 Omorganisering: Administrasjonen skal så tidlig som mulig informere ,drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd når det gjelder:

  1. Omorganisering/omlegging av driften.
  2. Rasjonalisering/driftsinnskrenkning som kan få sysselsettingsmessige konsekvenser.
  3. Informasjonsprosedyrer, sammensetningen av ad hoc- grupper, bestemmelser om tidsplan, prosedyrer ved nedbemanning/oppsigelser.

§ 1-4-2 – Konkurranseutsetting 

A) Arbeidstakerorganisasjonene eller forhandlingssammenslutningene skal være representert i administrative ad hoc-grupper som utreder mulig konkurranseutsetting.

B) Før vedtak om å konkurranseutsette en eller flere tjenester skal den enkelte arbeidstakerorganisasjon/forhandlingssammenslutning gis anledning til å uttale seg skriftlig for besluttende organ.

Kontrollspørsmål

Vet dere om grupper som er nedsatt for å se på kommunens tjenester? Deltar dere i disse gruppene? Har dere nedfelt en uttalelse til besluttende organ? Har dere en strategi for hvem og hvordan dere skal få deltatt i partsammensatte grupper? Har dere materiale slik at dere kan danne dere et bilde av hva som skal drøftes? Har dere kunnskap nok til å delta i gruppa? Hvis ikke, hvor kan dere få den?

Kofa – klageorgan

Gjennom innføring av ny § 7a i Lov om offentlige anskaffelser, besluttet Stortinget at det skulle opprettes en uavhengig klagenemnd for offentlige anskaffelser.  Klagenemnda trådte i funksjon 1. januar 2003.
Regjeringa har fulgt opp dette og utarbeidet en egen forskrift for klagenemndas virksomhet, som ble vedtatt 15. november 2002. Klagenemnda består av et sekretariat og en nemnd på til sammen ti medlemmer. Nemnda er oppnevnt av regjeringa og er dels uavhengige advokater og dels hentet fra domstolene og universitetene. Oppnevningene gjøres på et faglig grunnlag og med sammensetning som sikrer teoretisk og praktisk erfaring og innsikt. I den enkelte sak deltar tre av nemndas medlemmer. Nemnda er et organ som skal ivareta en rask og rimelig klagemulighet for leverandørene på et lavt konfliktnivå. Organisasjonene kan ikke bruke klagenemnda slik den er innrettet i dag.