Rettigheter ved virksomhetsoverdragelse

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Ved virksomhetsoverdragelse har de ansatte rett til å fortsette arbeidsforholdet hos ny arbeidsgiver.

15.11.2010 av Anne Kathrine Ellila
Sist oppdatert: 22.11.2010

For de fleste er dette en viktig rettighet, men noen ganger ønsker ikke ansatte ny arbeidsgiver.  Du kan da reservere deg ved å varsle arbeidsgiver skriftlig om dette innen tidsfristen som er fastsatt (aml § 16-3). Da avsluttes arbeidsforholdet  den dagen virksomheten overføres, uavhengig av hvilken oppsigelsestid du har. Under visse forutsetninger har du fortrinnsrett til ny stilling hos den opprinnelige arbeidsgiveren i ett år (aml § 16-3 (3)). Merk at fortrinnsrett etter aml §§ 14-2 og 14-3 går foran denne fortrinnsretten.

Valgretten

Hovedregelen er altså at du ved en virksomhetsoverdragelse har rett til å fortsette i arbeidsforholdet under ny arbeidsgiver eller reservere deg mot dette. I noen tilfeller har du også en rett til å bli værende hos gammel arbeidsgiver. Dette er den såkalte valgretten.

Du finner ingen bestemmelse i arbeidsmiljøloven som omhandler valgretten. Dette er en såkalt ulovfestet rett som er blitt til gjennom rettsavgjørelser. Denne unntaksvise retten kan hevdes i de tilfeller hvor overføring til ny arbeidsgiver vil føre til betydelige negative endringer i arbeidstakerens situasjon. Fagforbundetes advokater hadde for ti år siden to slike saker til behandling i høyesterett: Miljøtransportdommen og Psykiatridommen. I begge disse sakene dreide det seg litt grovt sagt om overdragelse fra en stor kommune til private virksomheter uten at det var utslagsgivende for dommene.¨

Konsekvensene utslagsgivende

Det at overdragelsen skjer fra offentlig til privat virksomhet, mente nemlig Høyesterett ikke kan vektlegges som et selvstendig argument. Det utslagsgivende er om virksomhetsoverdragelsen nå eller i framtida vil få negative konsekvenser for den enkelte arbeidstaker. Miljøtransportdommen la vekt på at arbeidstakerne ville gå fra en stor arbeidsgiver med romslige muligheter for eventuell omplassering til en liten arbeidsgiver i en konkurranseutsatt bransje med bemanningsreduksjon som en reell fare. I Psykiatridommen ble de ansatte overført til en virksomhet som ikke hadde disse utfordringene. Det ble også tillagt vekt at dette gjaldt yrkessgrupper det nærmest var konstant underskudd på.

Problemet med en slik ulovfestet rett er at det for eksempel ikke finnes noen klare frister for når valgretten må være meddelt arbeidsgiver, men jo raskere, jo bedre.

Kilder: Arbeidsmiljøloven kap 16, Miljøtransportdommen, Psykiatridommen