Når og hvorfor tvister vi?

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Med tvistesak tenker vi på tvist (uenighet) om tolkning eller anvendelse av bestemmelser i tariffavtalen.

03.09.2010 av Hans Cristian Monsen
Sist oppdatert: 27.09.2010

Det gjelder i saker der vi er uenige med arbeidsgiverssiden i hva som er rett forståelse av bestemmelser med hensyn til arbeidstid, lønn eller annet i tariffavtalen. I 2009 behandlet forbundets tvisteutvalg 90 tvistesaker (57 i 2008). Det vil nok si at det reelt sett er mange flere enn 90 tvistesaker i året. Mange løses jo gjennom tvisteforhandlinger lokalt.

Forståelse av avtaler
Hvordan tvistesaker skal behandles er regulert i hovedavtalen for det aktuelle tariffområde. I hovedavtalen med KS står reglene i del A § 7 om rettstvister. Her heter det i § 7-1 at tvist om en tariffavtales forståelse eller gyldighet skal søkes løst ved lokale forhandlinger. Det er sjelden vi har tvister om gyldigheten av en tariffavtale (det er tenkelig med særavtaler). Om forståelsen av tariffavtalen er vi derimot til stadighet uenig med våre motparter. Det ligger nærmest i sakens natur. Bestemmelsene i tariffavtalen kommer til gjennom forhandlinger, og for at partene skal bli enig må en ofte finne runde formuleringer som etterlater gråsoner. Avtaleformuleringene dekker dermed ofte over reell uenighet mellom partene.

Forhandlingsmøter
I brev til arbeidsgiver med krav om tvisteforhandlinger er det ikke nødvendig å begrunne kravet. Men det bør gjøres for å få en best mulig gjennomgang av saken. Etter § 7-1 skal forhandlingsmøte avtales innen 14 dager etter at kravet er framsatt. Fristen for å avholde forhandlingsmøtet er litt lenger, innen en måned. Men partene kan også bli enige om å bruke lengre tid. Hvis tillitsvalgte ikke får svar på sin henvendelse fra arbeidsgiver og saken bare treneres, kan saken løftes til tariffparts-nivå (det hender dessverre).

Forfølge tvisten
Hvis det er skrevet tvisteprotokoll mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver, og tillitsvalgte mener tvisten bør forfølges, så sendes saken til kompetansesenteret. Det må da følge med en redegjørelse for saken med de aktuelle dokumenter. Hvis kompetansesenteret er enig i at saken bør forfølges videre, så må den meldes inn for forbundets tvisteutvalg (Tvistemøtet). I tvisteutvalget sitter kompetansesenterlederne, og folk fra forhandlingsavdelingen, forbundsadvokatene og AU. I tvistemøtet tas det stilling til om tvisten er "god", det vil si om vi tror at det er sjanser for å vinne fram med vårt syn, og om den skal tvistes med arbeidsgivermotparten i tariffavtalen.