Leie av utenlandske helsearbeidere

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Innleide utenlandske helsearbeidere kan fort bli en del av hverdagen for de av dere som har ansvaret for helse- og sosialsektoren. Uten å glemme at dette er mennesker som ønsker å forbedre hverdagen for seg og sine, må dere være på vakt mot at de erstatter ordinære ansatte hvis lønns- og arbeidsvilkår avviker fra tariffavtalen og/eller arbeidsmiljøloven - altså sosial dumping.

10.08.2009 av Anne Kathrine Ellila
Sist oppdatert: 17.08.2009

Arbeidsgiver skal drøfte innleie med virksomhetens tillitsvalgte. Er dere ikke omfattet av en hovedavtale, kan dere vise til arbeidsmiljølovens kapittel 8, informasjon og drøfting. Og her som ellers  - drøftingene skal skje FØR det er inngått avtale om innleie. For arbeidsgivers skyld bør det skje i god til før avtalen inngås. Det kan være problemstillinger de ikke har tenkt på og som de vil bruke noe tid på å sette seg inn i.

Det kan være viktige krav til utleiefirmaet som arbeidsgiver i første omgang ikke har tatt med.  Det er relativt mange lover og avtaler som må ha vært vurdert før det eventuelt kan sluttes avtale med et firma: Arbeidsmiljøloven, arbeidsmarkedsloven, kommuneloven, forvaltningsloven, diskrimineringsloven, utlendingsloven og lov om offentlige anskaffelser. Arbeidsgiver har også ansvaret for at avtaleforpliktelsene i hovedavtale, tariffavtale og eventuelle særavtaler er oppfylt. I tillegg må ILO-konvensjon nr. 94 ha vært vurdert.  

 

Arbeidsgiver rettslig ansvarlig

I all hovedsak anbefaler vi at ansvaret for å redegjøre for at alle vilkår er oppfylt, pålegges utleiefirmaet. Redegjørelsen må være konkret for det enkelte arbeidsoppdrag og må gjelde den enkelte arbeidstaker.  Arbeidsgiver vil ikke i etterkant kunne trekke seg fra kontrakten hvis alle vilkår ikke er oppfylt. Arbeidsgiver vil kunne stå rettslig ansvarlig selv om feil som er begått kan føres tilbake til utleiefirmaet, for eksempel hvis ikke arbeidstaker har gyldig arbeids- og oppholdstillatelse. Arbeidsgiver har her en aktiv undersøkelsesplikt. 

Det må kreves at firmaet fremlegger oversatte arbeidsavtaler for hver enkelt arbeidstaker. Det er viktig at all informasjon fremkommer. Hvis arbeidstaker må betale utleiefirma for å komme til Norge, skal det fremkomme hva de betaler for.  Det er også viktig å få klarhet i om firmaet fungerer som et rent vikarbyrå eller har som formål å formidle arbeidstakere til faste stillinger. I sistnevnte tilfelle er det viktig å be om informasjon om forholdet mellom arbeidstaker og virksomheten, og hva slags ansettelsesforhold som foreligger. Pass på at arbeidsgiver husker på at arbeidsmiljølovens bestemmelser gjelder også her.  

I rundskriv 2/09 på Tillitsvalgtnettet finner du blant annet en sjekkliste over hva arbeidsgiver bør redegjøre for før kontrakt inngås.

Les mer: Tøft i bemanningsbransjen  Ny forskrift gir innsyn