Slik jobber du for en heltidskultur

(Foto: Trude Tjensvold)

Å jobbe for heltidskultur kan føles som en stor oppgave. Forutsetningen for å lykkes er at alle som er involvert er enige om hvordan situasjonen er, hva som er utfordringene og hva som er et felles mål. Her er åtte steg du kan følge i arbeidet med å skape en heltidskultur i din kommune.

15.11.2019 av Renate Tårnes
Sist oppdatert: 28.11.2019

1 Lokalt trepartssamarbeid

Den viktigste forutsetningen for å få til heltidskultur er lokalt trepartssamarbeid. Politikerne må gjøre de politiske valgene og vedtakene. Ledere på alle nivåer må være  villige til gjøre endringer og evne å få med seg de ansatte. Tillitsvalgte må ha kunnskap og vilje til utvikling og endring. Lag en prosjektgruppe der politikere, administrative ledere og tillitsvalgte deltar.

2 Politisk vedtak om heltidskultur

Sørg for at det er et politisk vedtak om at kommunen skal jobbe for en heltidskultur. Ofte er vedtakene basert på at ingen skal jobbe ufrivillig deltid, men da kan deltidskulturen fortsette fordi enkeltpersoner får avgjøre. Vi må endre kulturen og trekke fram kvaliteten i tjenestene og ansattes arbeidshverdag.

3 Heltidskultur på dagsorden

Hver gang administrasjonsutvalget møtes må dere diskutere heltidskultur. Status for arbeidet, kunnskap man får underveis og hva som må gjøres framover.

4 Involver de ansatte

Alle ansatte må involveres på et tidlig tidspunkt. Arranger møter og kurs der de kan få god informasjon. Sånn kan de ansatte få tilhørighet til prosjektet og få den kunnskapen de trenger for å se muligheter for seg selv og virksomheten. Heltidskultur må forankres hos alle.

5 Lag retningslinjer

Retningslinjene bør ha som formål å øke antall heltidsansatte. Tariffavtalen med KS kan  brukes for alt den er verdt. I §2.3.1 står det – retningslinjene bør blant annet inneholde elementer knyttet til bruk av fortrinnsrett, merarbeid, utlysning av stillinger og kompensasjonsordninger.

6 Utlysningspraksis og statistikk

Ha full oversikt på utlysningspraksis og hvor mange som til en hver tid jobber deltid. Du kan følge med på utlyste stillinger for helsefagarbeidere i din kommune inne på fagforbundet.no/deltidslista. Be om at administrasjonen i kommunen gir jevnlige oppdateringer.

7 Hold øye med pengebruken

Mange vet ikke at det kan være penger å spare på heltidskultur. Sjekk hvor mye som er brukt på overtid, ekstravakter, forskjøvet arbeidstid, innleie og vikarbruk. Å ha faste ansatte som jobber i en hel stilling er mer fornuftig bruk av kommunens penger.

8  Snakk om det!

Bruk tid på å snakke om hvorfor dere skal ha en heltidskultur. Den skal gagne deg som ansatt, tillitsvalgt, administrativ leder og politiker. Ikke minst skal det gagne brukerne av tjenesten. Det kan være enkelt å ende opp i en diskusjon om antall helger man skal jobbe, men ikke gå i den fella. En heltidskultur er avgjørende for å sikre kvalitet i tjenestene og fremme kommunene som en attraktiv arbeids­giver. Det handler om å fremme et godt og lærende arbeidsmiljø, som frigir tid til ledelse.