Til hovedinnhold

Dommen: Ugyldig oppsagt etter påstand om å ha møtt beruset på jobb

Dagen derpå på jobb: Fagforbundet-medlem får erstatning etter tynt begrunnet oppsigelse. Illustrasjon.

Dagen derpå på jobb: Fagforbundet-medlem får erstatning etter tynt begrunnet oppsigelse. Illustrasjon. (Foto: Fagforbundet)

Dagen etter en fest med mye alkohol, blåste arbeidstakeren 0,2 i promille. Fagforbundets advokat tok saken der tingretten til slutt konkluderte med at oppsigelsen var ugyldig, og at medlemmet skal få 60 000 kroner i erstatning.

04.12.2023 av André Haugen
Sist oppdatert: 11.01.2024

Det var også ett tidligere tilfelle der arbeidstakeren var mistenkt for alkoholpåvirkning under arbeidet, og hvor arbeidstakeren hadde undertegnet avtale om frivillig rustesting.

Etter et begravelseslag med mye alkohol møtte arbeidstakeren for sent til jobb. To kollegaer mente han framsto som snøvlete og beruset, og at det luktet alkohol av ham. Arbeidsgiver forholdt seg utelukkende til forklaringen til disse to kollegaene og ga arbeidstaker oppsigelse.

Ny hendelse

Arbeidstakeren erkjente at han hadde drukket mye alkohol dagen før, men benektet å ha møtt beruset på jobb, og gikk da rettens vei for å motsette seg oppsigelsen. I etterkant av oppsigelsen var det imidlertid en ny episode der en kollega mente det luktet sterkt alkohol av ham. Arbeidstakeren innrømte en fest med mye alkohol dagen før, og det ble tatt en blåsetest som viste 0,2 i promille. Etter dette inngikk han en avtale om lønn uten arbeidsplikt fram til dommen i saken forelå.

Tingretten viser til at det er et overordnet prinsipp at ansatte skal være edru ved utføringen av arbeidsoppgavene.

«Ved den konkrete vurderingen tar retten utgangspunkt i at det i saken ikke foreligger begivenhetsnære objektive bevis som er egnet til å avklare om saksøker var alkoholpåvirket», heter det i dommen. For eksempel ble det ikke foretatt noen alkoholtest eller strukturerte undersøkelser for å avdekke ruspåvirkning.

Ble ikke konfrontert

Forbundsadvokat Anne-Gry Rønning-Aaby, som representerte arbeidstakeren, påpekte i sine anførsler for retten at arbeidstaker ikke ble konfrontert med påstandene fra kollegaene, og at han ikke ble kjent med dette før han ble innkalt til møte flere dager etter. Det var dermed umulig for ham å kunne motbevise påstandene, for eksempel ved frivillig rustesting. Flere vitner kunne også bekrefte at de ikke opplevde at arbeidstaker fremsto beruset, verken ved denne episoden eller tidligere. Det hadde heller aldri vært noe å utsette på hans arbeidsutførelse.

Rønning-Aaby anførte videre i saken at man kan kjøre bil lovlig med en promille på 0,2, og at også lovgivningen for helsepersonell setter en grense ved 0,2 i promille – og at han derfor ikke kunne anses som ulovlig påvirket av alkohol ved dette tilfellet. Retten omtaler denne hendelsen som illustrerende, og at den sammen med vitneforklaringer gjør at det er betydelig tvil om grunnlaget for oppsigelsen.

Samlet sett mener retten at arbeidsgiver selv har skapt en uklar bevissituasjon gjennom sin adferd, og at bevistvilen derfor må gå utover arbeidsgiver.

Konklusjonen blir at oppsigelsen er usaklig og kjent ugyldig, jf. aml. § 15-7 jf. § 15-12, og tilkjenner 60.000 kroner i erstatning.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?