Til hovedinnhold

Svar fra de politiske partier

Her kommer svarene vi fikk på våre 10 spørsmål. Det er dessverre kun Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre som har svart på dem.

05.09.2023
Sist oppdatert: 05.09.2023

1. Er ditt parti villig til fortsatt å støtte arbeidet med heltidskultur for alle yrkesgrupper i Heim kommune?

Ap: Heim arbeiderparti støtter definitivt arbeidet med heltidskultur for alle yrkesgrupper i Heim. Vi menter dette er alfa omega for å kunne løse rekrutteringsutfordringene vi har innen flere yrkesgrupper.

H: Arbeidet med heltidskultur og uønsket deltid i Heim kommune er spennende, og er noe vi vil støtte videre. I tillegg er det viktig at vi har på plass en god grunnbemanning, og aktivt jobber for å rekruttere flere til å jobbe i Heim kommune. Vi trenger flere hoder og hender!

V: Ja, vi er villige til å fortsatt støtte heltidskultur i Heim Kommune.

2. Vil ditt parti konkurranseutsette eller privatisere kommunale tjenester? I så fall hvilke tjenester.

Ap: Heim arbeiderparti vil ikke konkurranseutsette eller privatisere noen kommunale tjenester.

H: Heim Høyre går ikke til valg på å privatisere eller konkurranseutsette kommunale tjenester. Likevel mener vi det er viktig med et mangfold i tjenestetilbudet. Vi er for eksempel avhengig av de private barnehagene våre for å sikre full barnehagedekning på Kyrksæterøra.

V: Vi ønsker å støtte private som vil avlaste offentlig sektor. Dette gjelder de fleste tjenestene. Det viktigste er å opprettholde god kvalitet for alle.

3. Hva tenker ditt parti om viktigheten av kompetanseheving?

Ap: · Lærlinger Vi vil ha stort behov for arbeidskraft i årene framover, og er derfor avhengig av at elever ved spesielt vår videregående skole får lærlingeplass i kommunen. Både innenfor offentlig sektor, men også privat.

· Fagbrev Vi trenger flere fagarbeidere i både offentlig og privat sektor framover. Vi må heve statusen på fagutdanningen, og sørge for at elever tidlig i skoleløpet, også grunnskolen, får kompetanse på ulike yrkesgrupper og muligheter innen disse.

· Høyere utdanning/videre utdanning I en kommunen trengs det både fagarbeidere og folk med høyere utdanning. Vi er avhengig av hverandre, og Heim ap mener det ikke er enten eller. Dette er viktig også i en liten kommune som Heim, da kommunene har stort ansvar på ulike områder. For at vi skal få et fagmiljø og være attraktiv for også høyskoleutdanna/universitetsutdanna folk, må vi ha en bredde i utdanningsnivå.

H: Høyre i regjering gjorde mye bra på kompetanseheving. Blant annet gjennom økt lærlingetilskudd og økt satsing på etter- og videreutdanning av lærere. Heim Høyre ønsker å jobbe for at det skal være tilstrekkelig med lærlingeplasser i både offentlig og privat sektor. Vi går også til valg på at kommunalt ansatte uten fagkompetanse skal få muligheten til å ta fagbrev på deltid på arbeidsplassen, så kalt fagbrev i jobb. I tillegg ønsker vi å få til en ordning hvor unge under 30 år, uten fullført utdanning, skal gis tilbud om utdanning eller arbeidstrening. Kompetanseheving og videreutdanning er noe vi ønsker å satse på!

V: Vi ser på kunnskap som en viktig brikke i samfunnet, uavhengig om det er relevant for yrket man ender opp i. VI er positive til kompetanseheving og mener dette vil bidra til å utvikle samfunnet videre på en moderne og god måte.

4. Hvordan vil ditt parti legge til rette for rekruttering og beholde arbeidskraft i Heim kommune?

Ap: Heltidskulturprosjektet i Heim vil være viktig å ha fokus på også framover. Dette er en viktig del når det gjelder rekruttering. I tillegg må vi vurdere om det er flere yrkesgrupper som kan få lønn etter 10 års ansiennitet fra første dag. For eksempel lærere. Dette gjelder for sykepleiere pr i dag. Vi bør også se på løsninger med å ansette studenter i mindre stillinger før de er ferdig med utdanningen, for så å ha avtale om at kommer til kommunen og jobber i en fast 100 % stilling i noen år etter endt utdanning. Det er også andre ting når det gjelder attraktivitet i kommunen for øvrig vi må satse på. Kultur, frivillighet og møteplasser for unge. Mulighet for etter – og videreutdanning vil også være sentralt.

H: Vi mener at rekruttering av arbeidskraft bør være en prioritert oppgave i den kommende perioden. Vi går blant annet til valg på å tilby 10-års ansiennitet ved nytilsetting av lærere og sykepleiere, som er to yrkesgrupper vi har stort behov for i vår kommune. I tillegg er arbeidet med heltidskultur og kompetanseheving gode tiltak for å både beholde og rekruttere arbeidskraft. 

V:  Vi ønsker å støtte de som vil etablere arbeidsplasser i Heim, og vi ønsker flere arbeidsplasser for de med høyere utdanning slik at flere kommer tilbake etter endt studie.

5. Hvordan vil ditt parti legge til rette for at seniorene/pensjonister kan bli en arbeidsressurs i Heim kommune?

Ap: Pensjonister har ofte stor arbeidskapasitet selv om de har tatt steget ut i pensjonistenes rekke. De har også stor kunnskap og erfaring som absolutt bør deles. Mentorordninger for nyutdannet kan være et alternativ for å få videreført kunnskap. I tillegg vil de som er mentorer ha en viktig jobb, hvor de kan føle seg til nytte. De kan også brukes i vikarpool hvor de kan «shoppe» vakter i sine respektive yrkesgrupper/tjenester.

H: For Heim Høyre er inkludering og deltakelse gjennom hele livet viktig. Vi må forebygge og redusere aldersdiskriminering i arbeidslivet ved å øke kunnskapen blant arbeidsgivere om aldring og arbeid. Vi må finne gode tiltak som styrker overgangen mellom full jobb til pensjonstilværelsen, slik som for eksempel Seniorene AS som kobler unge pensjonister sammen med aktører som ønsker hjelp til å få utført småjobber. 

V:  Eldre er allerede en god ressurs i frivilligheten og kulturen i Heim. Dersom de ønsker å stå lengre i arbeid eller bidra på andre måter bør det være fleksibilitet for dette.

6. Hvordan vil ditt parti legge til rette for at flyktninger/innvandrere kan bli en arbeidsressurs i Heim kommune?

Ap: Vi har mange ubenytta ressurser blant flykninger. Språk kan være en barriere for at de kan bli yrkesaktive tidlig. Her kan kanskje også pensjonister fungere som mentorer/veiledere for at de skal lære språket fortere og komme inn i et yrke som de enten er utdannet som, eller som de ønsker å ta utdannelse innen. Samarbeid med videregående skole vil også her være viktig med tanke på å utdanne flykninger så tidlig som mulig.

H: Vi som kommune må oppfordre bedriftene rundt om i kommunen til å ta imot flyktninger og innvandrere. En arbeidsplass er en fantastisk arena for både inkludering, integrering og språkopplæring. Kommunen må også være frampå og tilby flyktninger jobb. Det er også viktig at kommunen gjennom NAV, voksenopplæringa næringsforeningen har et godt tilbud til de som ankommer Heim både når det gjelder bolig, språkopplæring og arbeid. 

V: Språkopplæring og praksis vil være viktig for å skape en inkluderende kommune for alle. Innvandrere har med seg viktig erfaring og kunnskap fra sine hjemland som kan bidra til å utvikle kommunen vår.

7. Hvordan jobber ditt parti for at for at ungdommen skal flytte hjem igjen etter endt utdanning?

Ap: Vi må ha nok boliger slik at det praktisk mulig å flytte hjem. I tillegg må de få tilbud om 100 % fast stilling. Vi må også være behjelpelig med jobb til evt partner. Barnehageplass og gode skoler til evt barn. Attraktiv på andre områder i fritiden vil også være et pluss. Gode arenaer og møteplasser for unge nyinnflytta. Informasjon om hva kommunen kan by på. I tillegg spiller lønn en vesentlig rolle, og derfor vil kanskje ansiennitet for lærere også være en god mulighet.

H: Vi ønsker å videreføre og videreutvikle UngHeim-prosjektet, som vi anser som et godt tiltak for å skaffe ungdom i kommunen bolig. I tillegg går vi også til valg på å tilby gratis tomt og 100 000kr til unge under 35 år som velger å etablere seg i Heim. Vi tror også at tiltak som 10-års ansiennitet ved nytilsetting av lærere og sykepleiere også er gode tiltak for å få ungdommen til å flytte hjem igjen. 

V: Vi ønsker flere attraktive arbeidsplasser som er relevante for dem med høyere utdanning. Her må kommunen også tilrettelegge med bedre tjenester slik at det blir lettere å etablere seg i kommunen.

8. Hvordan jobber dere for å få flere utdanningsmuligheter/ linjer på videregående nivå i Heim kommune?

Ap: Vi må jobbe aktivt opp mot fylkeskommunen slik at de ikke legger ned linjer. I tillegg må vi synliggjøre mulighetene i kommunen og hva både privat og offentlig sektor trenger. Linjene må gjenspeile arbeidsmarkedet i kommunen. For eksempel havbruk, industri, elektro etc. Vi må også jobbe for at Kyrksæterøra vgs blir første valg for våre elever i Heim kommune.

H: I første omgang tror vi det viktigste er å få økt søkertallet til videregående skolen vår. Vi ønsker at Kyrksæterøra videregående skole skal være det foretrukne førstevalget blant elevene i Heim. Dersom ungdommen skal flytte hjem igjen, tror vi det er viktig at de er lengst mulig i Heim før de flytter ut for å utdanne seg videre. Derfor er et godt tilbud ved Kyrksæterøra vgs viktig. Vi ønsker også at det skal være et tett samarbeid mellom skolen og kommunens næringsliv, og at videregående skolen kan tilby linjer og utdanningsmuligheter som samsvarer med det næringslivet i Heim etterspør.

V: Et av punktene våre i programmet tar for seg videregående opplæring. Heim Venstre ønsker flere linjer som er nødvendig i det lokale næringslivet, og vi vil jobbe aktivt for å få dette til.

9. Hva gjør ditt parti for et kollektivtilbud internt i kommunen/ kollektiv tilkjøring/ samkjøring?

Ap: Slik det er nå, er det for dårlig kollektivtilbud i kommunen. Både ut og inn til kommunen, men også internt. Dette ser vi spesielt nå da flyktningene fra Ukraina er passert i hele vår kommune. De er avhengig av skyss om vi skal bosette så spredt. Dette må vi jobbe for å finne en løsning på. Utleie av kommunale biler? Skyss ved arrangement. Sette opp minibusstransport mellom kommunesentrene?

H: Kollektivtilbudet i utkantene er under press i konkurranse med byene om prioriteringene. For å styrke tilbudet må vi se på alternative løsninger i tillegg til det fylkeskommunale tilbudet. Vi vil utrede mulighetsrommet som ligger i smart mobilitet med for eksempel mobilitetsplattform, samkjøringspool og «taxi-ruter» og bestillingstransport.

V: Det skal mye til å få til et fungerende kollektivtilbud internt i kommunen, men vi er ikke negative til å utforske dette videre! Vi ønsker å styrke frivillighetssentralene og deres tilbud. 

10. Har dere noen tanker om energieffektivisering i husholdninger/ kommunale bygg og bedrifter ved hjelp av tilskuddsordninger?

Ap: Først og fremst må kommunen ha god kunnskap om dette, for så å opptre som veileder for private husholdninger. Vi har nå vedtatt en energistrategi det vil være viktig å jobbe etter framover. Kommunen har også mye å gå på i kommunale bygg, og vi må benytte løsninger som bruker mindre energi. Solscelle på tak, fjernvarme. Benytte spillvann fra industri etc. Det viktigste vil være at kommunen har en offensiv energistrategi og rådgivere som veilede både bedrifter samt husholdninger. Det må også vurderes tilskuddsordninger til husholdninger som velger enøktiltak. Det er viktig at dette ikke blir for dyrt, slik at det ikke blir en reel mulighet kun for de med penger.

H: Heim Høyre går til valg på å opprette et fond som er øremerket tiltak som omhandler energieffektivisering. Dette kan være alt fra gårdbrukeren som ønsker å installere solceller på fjøstaket til bedriften som ønsker å gjennomføre ENØK-tiltak ved bedriften. Høyre går også til valg på å gjennomføre ENØK-tiltak i kommunale bygg.

V: Vi støtter slike ordninger.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?