Til hovedinnhold

Protokoll styremøte

Saksliste og protokoll fra styremøte 20.11.2021

PROTOKOLL  FAGFORBUNDET EIDSVOLL

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Utvalg: Styremøte i Fagforbundet Eidsvoll

Møtested: Hurdalsjøen Hotell

Møtedato: 20.11.2021. kl .14:00-17:30

 

 

Tilstede: Elin Sørensen, Ragnhild Oppegaard, Tom Villåsen, Gøril Tidem,

 Berit Smedsrud, Monica Stensrud og Ivar Lillebostad

Forfall: Vidar Fosshaug, Aase W. Fosshaug, Odd Gran Bjørg Stenberg,

           Kristin H. Trandum og Arnfinn Hjell   

Ikke møtt: Anneth Winger, Nora Kjelland og Lena Strand Sørli,

 

SAKSLISTE

 

SAK 79/21    GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN.

SAK  80/21   GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 07.10.2021.

SAK 81/21    HANDLINGSPLAN/ØKONOMI.

SAK 82/21    MEDLEMSMØTE/KLUBBMØTE KS MED VALG AV FRIKJØPT TILLITSVALGT 40% OG 30%.

SAK 83/21    BEHANDLING AV KLAGE PÅ VALG AV TILLITSVALGT AVD.AVLØP, KOMMUNAL TEKNIKK.

SAK 84/21    RETNINGSLINJER VED VALG AV TILLITSVALGT INNAD I FAGFORBUNDET I EIDSVOLL.

SAK 85/21: INFORMASJON OM ÅRETS LOKALE FORHANDLINGER

SAK 86/21    MEDLEMSUTVIKLING

SAK 87/21    ORIENTERINGSSAKER

 • Vikens timer
 • Rundskriv 20/21
 • Krav om fastansettelser som er blitt innvilget.
 • Referat klubbmøte Dal skole.

                       

SAK 88/21    EVENTUELT.

 

Eidsvoll den            7.desember 2021.

 

Referent                   Berit Elisabeth Smedsrud

 

Neste møte             Innkalling kommer i januar.

 

 

 

SAK 79/21    GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN.

Sammendrag:         Ragnhild Oppegaard ledet møtet og Berit Elisabeth Smedsrud førte protokollen.

                                    7 av 16 medlemmer (inkl. varamedl) var tilstede og vi var vedtaksdyktige.

Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

 

Vedtak:                      Innkalling og dagsorden ble godkjent.

 

 

 

 

SAK  80/21   GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 07.10.2021.

Sammendrag:         Det var ingen kommentarer til protokollen fra møtet 07.10.2021.

Forslag til vedtak: Protokollen fra styremøtet 07.10.2021 godkjennes.                       

Vedtak:                     Protokollen fra styremøte 07.10.2021 ble godkjent.

 

 

 

 

 

SAK 81/21    HANDLINGSPLAN/ØKONOMI.

Sammendrag handlingsplan: Infoskriv er under skriving og årsberetning påbegynt.

.

Sammendrag økonomi: Kontoutskrift, regnskap, resultat og balanse var sendt ut i forkant av møtet. Kasserer gikk gjennom hele regnskapet. Det har kommet inn mer kontingent fra Fagforbundet dette får vi hver mnd. Det er gått ut litt penger i forbindelse med medlemsmøter i seksjonene.

 

Forslag til vedtak: Handlingsplan og økonomien tas til orientering.

 

Vedtak:                     Handlingsplan og økonomien tas til orientering. 

 

 

 

SAK 82/21    MEDLEMSMØTE/KLUBBMØTE KS MED VALG AV FRIKJØPT TILLITSVALGT 40% OG 30%.

Sammendrag: Det er 70 % frikjøpt tillitsvalgt som er valg i 2022-2024

Pr 2021 har dette vært Ragnhild Oppegaard i 40 % og Tom Villåsen i 30 %.

Det har vært vanlig å ha valg av frikjøpte tillitsvalgte på medlemsmøte i forkant av årsmøte.

Bør dette valget tas på medlemsmøte i midten av januar? Bakgrunnen for dette er at hvis de frikjøpte tillitsvalgte ikke stiller til gjenvalg/ikke blir valgt videre, så gir dette arbeidsgiver litt tid til å forbedre seg til at ansatte skal ut i permisjon, eller kommer tilbake til sin stilling.

De som er frikjøpt pr i dag er valgt frem til slutten av januar, og må evt. søke videre permisjon fra arbeidsgiver.

Forslag til vedtak:             Fra 2022 foretas valg av frikjøpte tillitsvalgte innen midten av januar årlig.

Det kalles inn til medlemsmøte minimum en uke før valget skal gjennomføres, og navn på de som er på valg, og de som stiller til valg gjøres kjent ved innkalling til møtet.

Vedtak:            Fra 2022 foretas valg av frikjøpte tillitsvalgte innen midten av januar årlig.

Det kalles inn til medlemsmøte minimum en uke før valget skal gjennomføres, og navn på de som er på valg, og de som stiller til valg gjøres kjent ved innkalling til møtet.

ENSTEMMIG.

           

SAK 83/21    BEHANDLING AV KLAGE PÅ VALG AV TILLITSVALGT AVD.AVLØP, KOMMUNAL TEKNIKK.

Sammendrag: Det er kommet inn en klage på hvordan valget av tillitsvalgt i Avd. avløp, Kommunalteknikk ble utført.

Bakgrunnen for klagen er at informasjon om valget ble sendt ut 27.09.21 med frist 29.09.21, klager mener at dette er for kort frist. Det kom heller ikke frem at daværende tillitsvalgt ville stille til gjenvalg.

Klager tok kontakt med hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Eidsvoll og yrkesseksjonsleder i yrkesseksjon samferdsel og teknisk.

Det ble foretatt undersøkelser rundt tidsfrister, det ble tatt kontakt med yrkesseksjonsleder i regionen og regionleder i Fagforbundet Viken. Disse kan ikke si at valget er ugyldig, men påpeker at tidsfristen er kort, og at det burde vært avholdt et medlemsmøte.

På bakgrunn av dette vil det bli utarbeidet retningslinjer for fremtidige

valg av tillitsvalgte i Fagforbundet Eidsvoll.

Styret konkluderte med at fristen var for kort.

 

Forslag til vedtak: Det utarbeides interne retningslinjer for fremtidige valg av tillitsvalgte i   Fagforbundet Eidsvoll.

 

Vedtak: Det utarbeides interne retningslinjer for fremtidige valg av tillitsvalgte i Fagforbundet Eidsvoll.  ENSTEMMIG.

 

 

 

SAK 84/21    RETNINGSLINJER VED VALG AV TILLITSVALGT INNAD I FAGFORBUNDET I EIDSVOLL.

Sammendrag: Det er ønskelig at det lages interne retningslinjer for hvordan valg av tillitsvalgt innad i Fagforbundet Eidsvoll skal gjennomføres.

Dette på bakgrunn av at det har kommet inn skriftlig klage på hvordan valget er gjennomført i Avdeling avløp i Kommunalteknikk høsten 2021.

Det er ingen skriftlige retningslinjer og tidsfrister som skal overholdes fra Fagforbundet Sentralt.  Det er tatt kontakt med Regionleder i Viken for å avklare dette.

Det er ikke tydelig informasjon om dette i Vedtektene til Fagforbundet, eller i Hovedavtalen.

Tom Villåsen og Gøril Tidem ber derfor om at det utarbeides en anbefaling fra Fagforbundet Eidsvoll om hvordan valg skal avholdes i egen forening.

 

 

 

 

Forslag til vedtak: Det sendes ut e-post til alle medlemmer eller henges opp informasjon på den berørte arbeidsplassen.

Informasjonen og innkalling til møte sendes ut to uker før valget foretas. Dato for valg må komme tydelig frem.

Er det kjente kandidater til valget, gjøres navnet/navnene kjent i innkallingen til medlemsmøtet.

Medlemsmøtet med valg skal gjennomføres med fysisk oppmøte, så langt det er mulig. Det er kun medlemmer som har stemmerett.

Resultatet av valget meldes til leder i fagforeningen eller Fane 2 ansvarlig.

 

Vedtak: Det sendes ut e-post til alle medlemmer eller henges opp informasjon på den berørte arbeidsplassen.

Informasjonen og innkalling til møte sendes ut to uker før valget foretas. Dato for valg må komme tydelig frem.

Er det kjente kandidater til valget, gjøres navnet/navnene kjent i innkallingen til medlemsmøtet.

Medlemsmøtet med valg skal gjennomføres med fysisk oppmøte, så langt det er mulig. Det er kun medlemmer som har stemmerett.

Resultatet av valget meldes til leder i fagforeningen eller Fane 2 ansvarlig.

 

ENSTEMMIG.

 

 

SAK 85/21: INFORMASJON OM ÅRETS LOKALE FORHANDLINGER.

Sammendrag: Gøril Tidem informerte om de lokale lønnsforhandlingene som har vært. Det ble gitt lik sum penger til de som var i samme gruppe (for eksempel. Fagarbeiderne fikk lik sum, med unntak av enkelte for å få dem opp i lønn).

Forslag til vedtak: Tas til orientering.

Vedtak:                     Tatt til orientering.

 

SAK 86/21    MEDLEMSUTVIKLING.

Sammendrag: Vi har nå 1247 medlemmer derav 849 yrkesaktive pr 01.10.2021 og 1250 medlemmer med 851 yrkesaktive pr 01.11.2021.

Ved utmeldinger skrives det ned hvor dem jobber. Dette for å sikre at medlemmene blir fulgt opp på en god måte, det skrives også ned kode for utmeldinger.

Forslag til vedtak: Ved utmeldinger skrives det ned hvor dem jobber. Dette for å sikre at medlemmene blir fulgt opp på en god måte, det skrives også ned kode for utmeldinger.

Vedtak: Ved utmeldinger skrives det ned hvor dem jobber. Dette for å sikre at medlemmene blir fulgt opp på en god måte, det skrives også ned kode for utmeldinger.

ENSTEMMIG.

 

SAK 87/21    ORIENTERINGSSAKER

 • Vikens timer
 • Rundskriv 20/21
 • Krav om fastansettelser som er blitt innvilget.
 • Referat klubbmøte Dal skole.

Forslag til vedtak: Tas til orientering.

 

Vedtak:                     Tatt til orientering.

 

 

SAK 88/21    EVENTUELT.

 

 • Fått mail fra Eidsiva tinget’ s 1000 årsjubileum, der vi har fått tilbud om å stå på stand. Dette tar vi opp igjen på neste møte.
 • Region sekretær i Viken- Dråpen i havet. Vi har et vedtak på at vi ikke skal støtte slike søknader, men vi gir kr 5000,-.
 • Det er sjekket med skatt øst om hvor mye hver enkelt kan motta uten at det skal innberettes. Summen er kr 10000,-.
 • Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund- AEF ønsker en støtte på kr 300,- pr. år. Vi støtte med årlig kollektiv

          medlems kontingent på kr 300,-, ENSTEMMIG.

 • Virke har avholdt lønnsforhandlinger og det gikk veldig bra, alle fikk flat sats.
 • Turnusen til Virke er også i havn.
 • Vaktavtalen for kommunal teknikk og Eiendomsforvaltningen er i havn.

 

 

 

 

           

    

 

 

 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?