Til hovedinnhold

Protokoll styremøte 07.10.21

Protokoll fra styremøte 07.10.21

16.11.2021
Sist oppdatert: 17.11.2021

 

PROTOKOLL  FAGFORBUNDET EIDSVOLL

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Utvalg: Styremøte i Fagforbundet Eidsvoll

Møtested: Kommunestyresalen,rom 200

Møtedato: 07.10.2021. kl .15:30-17:30

 

 

Tilstede: Elin Sørensen, Ragnhild Oppegaard, Vidar Fosshaug, Gøril Tidem ,

Odd Gran,  Berit Smedsrud, ,Ivar Lillebostad og Aase W. Fosshaug

Forfall: Tom Villåsen, Ivar Lillebostad, Bjørg Stenberg Monica Stensrud   

Ikke møtt: Kristin Trandum, Arnfinn Hjell , Anneth Winger ,Nora Kjelland og Lena Strand Sørli,

 

 

 

 

SAK 71/21    GODKJENNING AV INNKALLING OG  DAGSORDEN.

Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

 

Vedtak: Innkalling og dagsorden er godkjent.

 

 

SAK  72/21   GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 23.08.2021.

Forslag til vedtak : Protokollen fra møtet 23.08.2021 godkjennes .                       

Vedtak: .Protokollen fra møte 23.08.2021 ble godkjent. ENSTEMMIG.

 

 

SAK 73/21    HANDLINGSPLAN/ØKONOMI.

Sammendrag handlingsplan: I henhold til handlingsplanen er vi i rute.

.

Sammendrag økonomi: Kontoutskrift, regnskap, resultat og balanse var sendt ut i forkant av møtet. Kasserer gikk gjennom hele regnskapet. Det har kommet inn mer kontigent fra Fagforbundet dette får vi hver mnd. Det er det gått  ut litt penger i forbindelse med medlemsmøter i seksjonene.

 

Forslag til vedtak: Tas til orientering.

 

Vedtak: Tatt til orientering.  

 

 

SAK 74/21. MEDLEMSUTVIKLING.

Sammendrag: . Medlem utvikling: Yrkesaktiv: 02.08.21 - 01.09.21

                                                     827     -     832

                                Totalt:           1219    -    1232      

 

 

Pr. 01.10.21 Totalt 1247 yrkesaktive 849,

                                                    

Forslag til vedtak: Tas til orientering.

 

Vedtak: Tatt til orientering.

                       

 

 

SAK 75/21    TEMA PÅ TILLITSVALGSAMLING  19.-20.november

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund reiser rundt for å informere om sitt viktige sosialpolitiske arbeid. De ønsker en invitasjon fra oss til et møte eller annet arrangement vi har. Det er ingen kostnader for oss at vi.

Er dette av interesse for oss?

Forslag til vedtak: Det sjekkes om det er muligheter for å få til dette på samlingen.

Vedtak: Det sjekkes om det er muligheter for å få til dette på samlinge.ENSTEMMIG.

SAK 76/21: TUR YRKESAKTIVE.

Sammendrag: I utgangspunktet hadde vi vel avlyst den, men har nå fått et tilbud fra Th. Liens Turistbusser A/S. Det er en førjulstur til Løiten lys og Prøysenhuset.

Turen koster kr 990,- Prisen inkluderer:      

¤ Turen i komfortabel Turistbuss

¤ Besøk på Løiten lys

¤ Formidling/utstilling i Prøysenhuset

¤ Juletallerken med riskrem til dessert i Kafè Julie

Forslag til vedtak: Det bestilles tur, det er ingen egenandel. Ved ikke oppmøte må hele summen betales av de som ikke møter opp, som har meldt seg på.

Vedtak: Det bestilles tur, det er ingen egenandel. Ved ikke oppmøte må hele summen betales av de som ikke møter opp, som har meldt seg på.

ENSTEMMIG.

 

SAK 77/21    DEBATTHEFTE HOVEDOPPGJØRET 2022.

                        Sammendrag: Fastsette dato for gjennomgang av debatthefte

Forsalg til vedtak: Alle kan komme med forslag til Elin Sørensen som legger dette fram på tariff-konferansen..

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 78/21      ENDRING AV KONTINGENT:

Sammendrag.: Etter 75 år er det gratis

Forslag til vedtak:

  • Endring av sats fra 1,45 til 1,25.

3 FOR 2 BLANK 1 MOT Det var 6 stemmeberettige.

  • Pensjonister over 75 år ikke skal betale kontingent.

5 FOR, 1MOT Det var 6 stemmeberretige

Trinnvis opp på pensjonister som trinnvis ned for yrkesaktive. ENSTEMMIG

  • Stryking av medlemskap når dem ikke betaler kontingent.

      Etter 3 mnd. Blir dem strøket som kontingent .ENSTEMMIG.

  • Andel til lokal forening. 0,30 -0,25 reduksjon av kontingent.

Ønsker å opprettholde dagens ordning. ENSTEMMIG.

 

           

SAK 70/21    EVENTUELT/ORIENTERING.

  • Odd Gran ønsker en redegjørelse for hvilke regler det er vedrørende innberetning av honorarer etc. Tatt til orientering.
  • Vidar Fosshaug redegjorde for pensjonistturen, fått noen klager på hvordan denne ble publisert. Det ble redegjort for at Eidsvoll Amatørteater setter opp stykke «spanske flue», dette blir tilbud til pensjonister. Tatt til orientering.
  • Elin Sørensen redegjorde om at AUF har fått noe penger som dem ønsker å bruke opp, de vil arrangere fagbrev. Dette blir sjekket litt mer. Dette er et gratis tilbud til Helse/barnehage å ta fagbrevet. Tatt til orientering.
  • Aase W. Fosshaug jobber med å hjelpe medlemmene så de får riktig lønn. Tatt til orientering.
  • Gøril Tidem orienterte om at lønnsforhandlingene er ferdig. Dette blir orientert mer om på neste møte. Tatt til orientering.

 

 

Referent: Berit E. Smedsrud

                        Sekretær

 

     

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?