Til hovedinnhold

Debatt hovedoppgjøret 2022

Fagforbundet Vikens tariffkonferanse avholdes 20.10.2021. Som en del av denne debatten ønsker vi i Fagforbundet Ås innspill fra våre yrkesaktive medlemmer angående hovedoppgjøret 2022. Innspill fra dere sendes på epost til oss innen 13. oktober. Send til: Fagforbundet@as.kommune.no Debattheftet og spørsmålene som vi skal drøfte ligger vedlagt under.

22.09.2021 av Line Kvalberg
Sist oppdatert: 22.09.2021

Hovedoppgjøret 2022

PRIORITERTE KRAV
Følgende prioriterte krav ble vedtatt for tariffperioden 2020-2022, etter forutgående prosess i forbundets regioner:
• Sikre medlemmenes kjøpekraft
• Sikre medlemmenes lønnsutvikling gjennom generelle tillegg, heving av minstelønnssatser og garantilønnssatser
• Prioritere lønnsutvikling for fagarbeidere
• Sikre at mindre lønnsutvikling for grupper/avtaleområder kompenseres
• Sikre uttelling for kompetanse
• Heve tilleggene for ubekvem arbeidstid
• Sikre likelønnsutviklingen
• Fortsette arbeidet med å utvikle de kollektive tjenestepensjonsordningene
• Fortsette arbeidet med heltidskultur, rett til hele stillinger og fast ansettelse

Det legges til grunn at det er de samme prioriterte kravene som vil danne grunnlaget for tariffperioden 2022-2024. Dette med bakgrunn i at hovedoppgjøret 2020 og påfølgende mellomoppgjør ble sterkt preget av Covid-19-pandemien og det var mindre handlingsrom for å få uttelling for flere av disse kravene. Tariffkonferansenes behandling skal derfor ta utgangspunkt i de prioriterte kravene som ble vedtatt i forkant av hovedoppgjøret 2020, behandle og foreslå konkrete krav til hovedoppgjøret 2020, og vurdere disse i lys av spørsmålene nedenfor.

I regionens prioritering av krav som skal sendes for behandling i forbundets styrende organer bes man diskutere følgende: ¨
• Er det behov for å endre noen av disse prioriteringene?
• Er det nye krav som bør prioriteres? Hvilke krav skal da tas ut av prioriteringslista? Gi en begrunnelse.
• Hvilke krav er viktigst?


SENTRALE TEMA
Det er noen tema som er trukket fram som viktig i hele eller deler av organisasjonen. Dette er gjerne spørsmål av stor og prinsipiell betydning og som krever en helhetlig tilnærming. Flere av disse temaene er også av en slik art at de er kompliserte og vil kreve gjennomslag og arbeid ikke bare gjennom bestemmelser i tariffavtalen, men også utenom selve tariffoppgjøret.

I vedlegget finner dere fire slike utvalgte tema, samt en kort innføring i rammebetraktninger og andre økonomiske betraktninger knyttet til økonomiske krav. Vi ber om tilbakemelding, innspill og synspunkter på disse temaene.

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?