Til hovedinnhold

Seniorpolitikk i Øvre Eiker kommune

Etter en intens jobbing, hvor Fagforbundet var den store pådriveren ble ny seniorpolitikk vedtatt i kommunestyret 12.12.18.

18.10.2018
Sist oppdatert: 02.01.2019

Kommunestyret vedtok følgende:

 • Nåværende ordning med kronetillegg på kr 20.000.- opprettholdes.
 • Det viktigste tiltaket er at leder ber en ansatte om å fortsette å jobbe etter fylte 62 år og legge tilrette for at verdifull kompetanse beholdes i organisasjonen.
 • Lederutvikling og lederopplæring må videreføre - god ledelse er en viktig grunn til å stå i jobb lengst mulig, og ledelse av seniorer skal ha oppmerksomhet.
 • Leder skal sørge forat arbeidstakere over 55 år prioiteres på lik linje med andre arbeidstakere til kompetansehevende tiltak,hospitering og lignende.
 • Permisjonsreglementet skal praktiseres fleksibelt for arbeidstakere ovdr 55 år.
 • Medarbeidere som har fylt 55 år kan innvilges inntil 5 dager sammenhengende ekstra velferdspermisjonsdager med lønn.
 • Partene lager retningslinjer for hvordan dette skal praktiseres.
 • Medarbeidere som har fylt 62 år, kan be om å "veksle inn " noe av kronebeløpet i fri uten lønn- leder avgjør hva som er mulig.
 • Konsekvenser for arbeidsmiljø og vikarbruk må vurderes.
 • HR avdelingen skal fortsatt ha en seniorpolitisk rådgiver- seniorsamtaler med leder tilbys fra 55 år(både leder og ansatt kan be om en samtale)
 • Få på plass gode rutiner rundt håndtering av sykefravær og gode vikarløsninger(jobbes med i egne prosjekter: Prosjekt Ned med fraværet og prosjekt Heltidskultur, begge prosjektene er et partssamarbeid)
 • Leder skal sikre at tilrettelegging, kompetanseplanlegging og karriereplanlegging er tema i medarbeidersamtaler, også for medarbeidere over 55 år.
 • Pensjonsveiledning fra KLP/Statens pensjonskasse -begge kasser tilbyr slik veiledning.
 • Administrasjonen og organisasjonenen jobber kontinuerlig med seniorpolitikken for løpende å følge med på at den fungerer etter intensjonen. Hensikten er å kunne foreta justeringer underveis.

Begrunnelse: Rådmannen respekterer at de ansatte mener at et kronetillegg er et viktig seniorpolitisk tiltak.Økonomiske beregninger viser at muligheten til å velge fri er en betydlig dyrere ordning for kommunen enn å beholde kronebeløpet på 20.000.-.

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?