Til hovedinnhold

Godt resultat i sykehusoppgjøret

Fagforbundet er fornøyd med at oppgjøret har en klar prioritering av alle fagarbeiderne. I tillegg styrkes arbeidet med å få til flere heltidsstillinger på sykehusene betraktelig. Lønnsutviklingen på 1,7 prosent ivaretar en reallønnsvekst for alle yrkesgrupper i helseforetakene.

30.10.2020
Sist oppdatert: 30.10.2020

Sissel M. Skoghaug, forhandlingsleder for Fagforbundet i Spekter helse. (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

 

- Dette er en seier på flere viktige områder. Vi er spesielt fornøyd med at det er en klar prioritering av fagarbeidere og at det skal sees på oppgavefordeling mellom yrkesgrupper i sykehusene. At helsefagarbeiderkompetansen verdsettes og benyttes er noe Fagforbundet har vært opptatt av i flere år, sier Sissel M. Skoghaug, forhandlingsleder for Fagforbundet.

Last ned tariffplakat til oppslagstavla på jobb

Økonomi for avtaleområde Spekter helse. 

Med virkning fra 1. oktober 2020 gis tillegg slik:

  • Arbeidstakere i stillingsgruppe 1 gis et generelt tillegg på 6.000 kroner.
  • Arbeidstakere i stillingsgruppene 2 og 3 med ansiennitet lavere enn 16 år gis et generelt tillegg på 8.000 kroner.
  • Arbeidstakere i stillingsgruppene 2 og 3 med ansiennitet på 16 år eller mer gis et generelt tillegg på 1,9 %.
  • Arbeidstakere i stillingsgruppene 4 og 5 gis et generelt tillegg på 0,8 %.
  • Arbeidstakere i stillingsgruppe 5 med ansiennitet på 16 år eller mer gis ytterligere et generelt tillegg på 0,8 % (samlet 1,6 %).
  • Arbeidstakere som ikke er innplassert i stillingsgruppene 1 – 5 gis et generelt tillegg på 1,4%.

Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

Minstelønnsbestemmelsene endres slik med virkning fra 1. oktober 2020:

 

0 år

4 år

8 år

10 år

16 år

Stillingsgruppe 1

328000

333000

344000

389000

 416000

Stillingsgruppe
2 og 3

366000

371000

384000

438000

 

Stillingsgruppe 4

414000

429000

454000

505000

 

Stillingsgruppe 5

460000

485000

520000

548000

 

De generelle tilleggene er inkludert i minstelønnsendringene.

Viktig skritt mot heltidskultur

Partene på foretaksnivå skal drøfte tiltak for å øke andelen heltidsstillinger samt praktisering av unntak fra hovedreglen om å lyse ut hele stillinger. Resultatet fra dette arbeidet løftes inn i et sentralt partsammensatt utvalg som skal se på faktorer som hemmer og fremmer utlysning av heltidsstillinger. Dette skal også sees i sammenheng med kompetansehevende tiltak og arbeidstid.

- Vi forventer at dette arbeidet vil gi oss gode virkemidler for å bekjempe deltid i sykehusene og øke antall heltidsstillinger. Det er positivt og vil være et viktig steg på veien mot en heltidskultur i sykehusene, sier Skoghaug.

Fagarbeidere får lønnsuttelling for videreutdanning

En annet viktig resultat er sikring av fagarbeider med tilleggsutdanning. Dette gjelder alle fagarbeidere på sykehusene - portører, de som jobber med tekniske tjenester med flere.

- Det er en stor seier. Dette har vi jobbet med i mange oppgjør. Nå blir det tillegg for fagarbeidere med tilleggsutdanning slik vi har fått til i kommunesektoren, kommenterer Skoghaug.

Fagarbeidere med 30 ekstra studiepoeng gir 10.000 kroner i lønnsøkning og 60 studiepoeng gir 20.000 kroner. Dette kommer i B-delen i mellomoppgjøret neste år, og gjøres gjeldende fra 1. mai 2021.

Skal kartlegge ubekvem arbeidstid

Det nedsettes en sentralt partssammensatt arbeidsgruppe som skal kartlegge lokale bestemmelser for ubekvem arbeidstid og fremme forslag til eventuelle endringer i overenskomstens del A2 for kvelds- og nattillegg og lørdags- og søndagstillegg.

Arbeidsgruppen skal særlig vurdere hvordan prinsippene som lå til grunn for trappetrinnsmodellen best kan ivaretas og videreføres, og særlig slik at det kan sikres tilstrekkelig og kompetent bemanning i helgene. Partsarbeidet skal være avsluttet innen 1. mars 2021.

Partene er enige om at endringer i overenskomstens del A2 for kvelds- og nattillegg og lørdags- og søndagstillegg kan tas opp i mellomoppgjøret 2021.

Sikrer helsefagarbeiderens plass på sykehuset

Det skal nå ses på kompetansebehov i helseforetakene, om det har skjedd en ufordelaktig ressursutnyttelse når det gjelder bruk av helsefagarbeidere. Det utarbeides forslag til hvordan kompetansen til helsefagarbeiderne kan brukes i en mest mulig hensiktsmessig oppgavefordeling - slik at ressursene blir best mulig utnyttet.

- Helsefagarbeideren er en ressurs. Det er positivt at vi nå sammen kan se mer fleksibelt på oppgavefordelingen på sykehuset, sier Skoghaug.

Partene har dessuten forpliktet seg til å kartlegge kompetansebehov, herunder bruk og gjennomføring av videreutdanning for ulike yrkesgrupper. Konsekvenser for helseforetakenes lokale lønnspolitikk skal drøftes og danne grunnlag for en rapport som gir partene omforent informasjon inn mot hovedoppgjøret i 2022.

Ambulansepersonell

Partene skal kartlegge lønnsplassering og sammensetting av kompetanse som benyttes i prehospitale tjenester i dag. Dette skal gjennomføres innen 31. mars 2021 slik at partene har omforent informasjon inn mot mellomoppgjøret 2021.

Protokollene fra oppgjøret

Enighetsprotokoll Spekter helse områd 10

Enighetsprotokoll Spekter helse område 13

Kai Nygård (t.v.), forhandlingsleder Sissel M. Skoghaug, Nora Hagen, Helge Sørli og Tone Faugli forhandlet for Fagforbundet i årets sykehusoppgjør, Spekter helse. (Foto: Fagforbundet)

– Sykehusoppgjøret er en klar prioritering av fagarbeidere (fagbladet.no 27.10)

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?