Fagforbundet sier nei til pensjonskutt for uføre

En pensjon å leve av 1. mai demonstrasjon 2014 Sarpsborg (Foto: Fagforbundet)

Fagforbundets landsstyre ber regjeringa om å ikke gjøre alderspensjonen til uføre enda dårligere. Statsråd Anniken Haugli har varslet at hun vil fjerne skjermingsregelen for dem som er født i 1955 eller senere.

19.09.2019 av Fagforbundets landsstyre
Sist oppdatert: 19.09.2019

I forbindelse med pensjonsreformen ble det bestemt at alderspensjonen fra folketrygda skulle levealdersjusteres. Dette betyr i praksis at yngre årskull må jobbe lenger for å få pensjon på samme nivå som eldre årskull. Tidlig ble det klart at dette ville slå helt urimelig ut for uføre, siden de av åpenbare grunner ikke kan velge å jobbe lenger. Det er ved 67 år at uførepensjonen fra NAV blir gjort om til alderpensjon.For å kompensere for denne uretten ble det innført et skjermingsfradrag. Det gir uføre en mildere levealdersjustering, enn for dem som går av som arbeidsføre. Det er denne ordningen regjeringa og nå vil kutte.

Landsstyret i Fagforbundet reagerer sterkt på at regjeringa nok en gang tar fra de vanskeligst stilte. Uførepensjonen fra NAV er lav. De uføre har heller ikke rett til AFP, siden kravet for å få det er at du er i jobb når du tar ut denne rettigheten.

Tar fra de fattigste

Regjeringa følger med dette forslaget opp sin omvendte Robin Hood-politikk. De tar fra de fattige og gir til de rike. Vi vet hvem som har største sjanse for å bli uføre. Det er dem som står «på golvet» i krevende fysiske jobber. Vi snakker om for eksempel renholdere, helsefagarbeidere og assistenter. Blant disse vil omtrent hver femte arbeidstaker bli ufør. Andelen uføre blir lavere i yrkesgrupper med høyere lønn og «finere» tittel.

Statsråd Anniken Haugli har lagt fram regnestykker som viser at yrkesaktive som tar ut pensjon svært tidlig, kan komme like dårlig eller dårligere ut.  Landsstyret i Fagforbundet mener sammenlikningen ikke er relevant. Det er et problem at de lavest lønte også kommer ut med en lav pensjon, dersom de tar ut pensjon tidlig. Men det er ikke et argument for å svekke rettighetene til de uføre. Man må også huske at uføre har hatt vedvarende lavere inntekt fra de ble uføre og fram til de blir alderspensjonister.

Uretten blir større

Et viktig mål med pensjonsreformen var å stimulere folk til å jobbe lenger. Det ser i hovedsak ut til å ha slått til, og med vedtaket om ny offentlig tjenestepensjon, vil det bli mer lønnsomt å jobbe lenger også for de offentlig ansatte. Hvis trenden fortsetter, slik statsråd Haugli sier hun tror, vil forskjellen i alderspensjon for uføre og dem som beholder helsa også fortsette å øke.

Dermed blir uretten overfor de uføre også større og større. Det skulle bare mangle at ikke regjeringa skjermer dem som ikke kan påvirke pensjonen sin og heller ikke livssituasjonen sin med en mer moderat levealdersjustering.

Landsstyret i Fagforbundet ber regjeringa snu i denne saka. Det betyr lite for økonomien i Norge og svært mye for dem som rammes.