Til hovedinnhold

2020 oppsummert

OSS har snakket med topptillitsvalgte over hele landet for å høre hvordan det egentlig har gått med de tillitsvalgte og emdlemmer i det ekstraordinære året som snart er omme.

21.12.2020 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 22.12.2020

Mette Nord

Hvordan vil du oppsummere året som har gått?

Det har vært helt surrealistisk. Vi startet året med gode forberedelser og optimisme før lønnsoppgjøret, og så gikk det plutselig brått over i en maraton uten målstrek. Beredskapen ble for alvor testet og den viste seg å være for svak på viktige områder som ved mangelfull tilgang på smittevernutstyr og livsviktige medisiner. Plutselig måtte det krisepakker til i hele næringslivet og flere ble sendt ut i arbeidsledighet. Vi har fått demonstrert betydningen av offentlig sektor og trepartssamarbeid. Tillitsvalgte har demonstrert sin viktige rolle med å ta vare på medlemmene, men også for samfunnet.

Hva har gjort mest inntrykk på deg?

Folks evne til å omstille seg, være med på tøffe tiltak og innskrenke friheten. Ansatte i samfunnskritiske funksjoners stå på vilje til å endre både arbeid og rutiner, men også fortvilelsen over regjeringas manglende tiltak for å sikre folk som har mista jobben penger å leve for. Usikkerheten var og er fortsatt alvorlig, og det er en manglende virkelighetsforståelse for vanlige menneskers behov for trygghet og forutsigbarhet.

Hva er dine forventninger til 2021?

Forventningen er at vi gradvis kan komme tilbake til normalen, møte folk og gi en klem. At arbeidsmarkedet tar seg opp og at vi endelig skal få et regjeringsskifte til høsten. Vi trenger ei regjering som ser hva som er viktig for folk og som verdsetter trepartssamarbeidet. 

Kristine Bjella Stavn

Hvordan vil du oppsummere året som har gått?

2020 har vært et krevende år på flere måter. Samtidig med at koronasituasjon har krevd mye av våre medlemmer, som igjen krever mye av oss så har forbundsregionen stått midt i en etableringsfase. Å bygge en ny organisasjon samtidig som vi måtte rømme kontoret har vært utfordrende.

Hva har gjort mest inntrykk på deg?

Det har gjort inntrykk at hele landet følger restriksjoner og det nesten uten å mukke. Vi ser en større motstand i en del andre land, men her synes jeg folk på en forbilledlig måte har respektert og overholdt nødvendige restriksjoner.

Hvordan har det vært for de tillitsvalgte i din region, hva har vært utfordrende?

En utfordring har vært å synliggjøre jobben medlemmene gjør ute på arbeidsplassen og viktigheten av at vi ser hele laget og hva de kan få til sammen. Det har også vært utfordrende for de tillitsvalgte å følge opp og informere om alle smittevernstiltak og rutiner til medlemmene.

Hva har vært bra med 2020?

Vi har alle fått en kort læringskurve på digitale løsninger og vi har lært oss nye måter å jobbe på. I Viken har vi hatt regelmessige digitale møter med alle våre 56 fagforeninger og så ofte har vi ikke hatt møter før.

 

Mariann Brandstad, Møre og Romsdal

 

 1. Et unormalt år med mange uavklarte spørsmål. Hvordan forholder vi oss og hva skjer framover.
 2. Hvordan befolkningen har taklet de ulike anbefalingene fra helsemyndighetene og hvor omstillingsdyktige vi kan være. Hvordan ansatte har taklet hverdagen og at det er mange yrkesgrupper som skal ha æren for at vi i Norge har taklet situasjonen på en så bra måte.
 3. Det har vært utfordrende for tillitsvalgte men de fleste har taklet det på en god måte og funnet alternative møteformer. Tillitsvalgte er blitt gode på digitale plattformer og medlemmene har blitt ivaretatt. Lite eller ingen klager er meldt inn.
 4. 2020 har bidratt til raske omstillinger og kreative løsninger for ivaretakelse av medlemmer og tillitsvalgte. Vi er blitt synlige på en ny måte.
 5. Forventninger til 2021 er at vaksinen kommer og at vi etter hvert kan gå tilbake til en mere normal hverdag selv om det kan ta tid. Med oss har vi kunnskap som vi underveis har tilegnet oss og som kan videreføres.

 

Roy Gyberg, Agder

 

 1. -Kan jo ikke unngå å nevne pandemien sin virkning på arbeidet, og utsatte tariffoppgjør med betydelig lavere ramme enn forventet før året startet. I tillegg et økende press på kommuneøkonomien og nedbemanningsprosesser i mange kommuner.
 2. -Mest inntrykk har våre medlemmers og tillitsvalgtes innsats under pandemien gjort på meg. Vi har sett krevende situasjoner i de fleste områdene våre medlemmer jobber på og våre medlemmer har vist en fantastisk evne til å håndtere krevende situasjoner.
 3. -Tillitsvalgte i forbundsregionen har blitt forhindret fra å jobbe som normalt og mange møter og kontakt med medlemmer og tillitsvalgte i fagforeninger og klubber har blitt kraftig redusert. Å finne alternative måter å jobbe på innen bistand og støtte til fagforeninger, yrkesfaglige tilbud, arbeidet med klubborganisering har vært krevende å få til. Noe har blitt erstattet av digital kommunikasjon, men i mange sammenhenger blir det en helt annen dynamikk med fysiske møter mellom folk.
 4. -Det som kan sies å ha vært bra med 2020 har vært at vi på tross av pandemien har klart å følge opp mange viktige saker. Mange yrker har fått et nytt fokus og økende anseelse i befolkningen på bakgrunn av innsatsen under pandemien. –Så var det jo strålende at vi fikk på plass Barnehagepensjon også i Norlandia-barnehagene.
 5. -2021 vil også bli preget av pandemien, men jeg har en forventning om at vi  får styrket tariffavtaledekningen i flere områder og at vi etter hvert kan begynne med flere aktive tiltak og arrangementer med folk fysisk til stede. Ellers har jeg en stor forventning til at året vil gi oss et nytt Stortingsflertall og ny regjering som vi kan jobbe sammen med om en utvikling av et arbeidsliv som tjener vanlig folks interesser. Det handler om å styrke fagforeningenes plass i arbeidslivet, en mer aktiv kamp mot sosial dumping av alle slag og en utvikling der tillit til ansattes kompetanse og vurderingsevne styrkes på bekostning av enveisledelse og kontroll.

 

 

 

Bjørg Tapio, Fagforbundet Finnmark

1:

 • Det har vært utfordrende. Ikke minst i forhold til usikkerheten rundt sammenslåingen av Fagforbundet Troms og Finnmark. Norge stengte uka før vi skulle ha felles representantskapsmøte. Stiftelsesmøte er blitt utsatt to ganger og verv prolongert samme antall ganger.
 • Det blir ikke mindre utfordrende å avholde Regionsmøte i 2021, hvis vi får avviklet det til rett tid? Der skal det velges regionstyre osv. for 9 mnd., eller ut 2021. Mye ressurser går til dette arbeidet.
 • I tillegg har koronaen gjort at vi selvsagt ikke har fått gjennomført alt som var planlagt. Det er jo koronaen som er hovedgrunnen til utsettelsen av sammenslåingen også.
 • Men jeg ser absolutt at det har vært mulig å få til flere digitale møter, kurs og konferanser. Her har vi kreative tillitsvalgte som står på.
 • Heldigvis har ikke Finnmark vært så hardt rammet som andre fylker. I høst har vi derfor klart å «presse inn» noen samlinger/ kurs som hadde vært vanskelig å gjennomføre digitalt.

 2:

 • Det at vi har klart å snu oss raskt, fått til digitale møter og samlinger. Omstillingsdyktig.
 • Godt samarbeid og fellesskap med Fagforbundet Troms. Selv om vi ikke ønsker å bli sammenslått har jobben og fremdriften gått veldig bra.

3:

 • Etter sammenslåingen av fylkene Troms og Finnmark, har det vært svært utfordrende å være TV i fylkeskommunen.
 • Sentralisering av makt og innflytelse. Det har gått ut over arbeidssituasjonen til både TV og medlemmer.
 • Den regjeringa vi har i dag har gjort hva de har kunnet for å sentralisere mest mulig, derfor har det vært utfordrende for TV i de fleste kommuner.
 • Kommuneøkonomien er også en utfordring nå på tampen av året.

 

4: Vi har bidratt til et bedre klima med mindre reisevirksomhet. Dessuten har koronaen ført til at vi har sluppet å slå oss sammen med Troms.

5:  Jeg håper vi får en ny regjering at planene om sammenslåing blir oppløst.

 

 

Hilde Bernhardsen, Fagforbundet Troms

1: Det har vært arbeidskrevende og frustrerende, også har det vært en bratt læringskurve på alle de digitale verktøyene.

2: Den viljen folk viser når det er krise; hvordan folk står på for fellesskapet, for å hindre smitte, ta seg av de syke og hjelpe landet. Men også hvor egoistiske noen kan være, og da tenker jeg på de som ikke tar dette på alvor.

3: Det har virkelig blitt mer synlig at det er det offentlige man kan stole på. Vi har fått løfta både det yrkesfaglige og yrkesgrupper. Da tenker jeg på blant annet de som jobber innenfor helse, skole, barnehage og renhold.

4: At vi har fått utsatt sammenslåingen med Finnmark.

5: At vi får en ny regjering, og at ikke sammenslåingsprosessen skal ta så mye tid og energi. Det går utover fagforeningene, de tillitsvalgte og medlemmene. Vi er helt enige med Finnmark og ønsker ingen sammenslåing.

 

Bjørg Hageløkken

Hvordan vil du oppsummere året som har gått?

Jeg syns det har vært vanskelig å ikke kunne møtes, og måtte endra planene fort. På den andre sida har vi lært av å møtes på andre plattformer, og det kommer vi til å ta med oss videre. Men det er klart – det blir andre diskusjoner når vi møtes ansikt til ansikt.

Det har vært vanskelig å følge opp planer vi hadde – alt kan vi ikke gjøre digitalt. Men det har blitt veldig mye møter….

Hva har gjort mest inntrykk på deg?

Hvor dyktige folk er til å stå på, hvordan de går inn i den ene dugnaden etter den andre, med smittevern og alt! Folk stiller opp og står på!

Hva er dine forventninger til 2021?

Første halvår blir det mye digitale møter, det skal vi ta med oss i det nye året. Men jeg håper at vi andre halvår kan finne noen møteplasser der vi kan treffes også ansikt til ansikt. Men jeg har ikke lyst til å legge fra meg de digitale møtene helt, fordi jeg syns de fungerer veldig bra i noen sammenhenger.

Jeg ser fram til valgkampen – for vår del ønsker jeg å få pensjonistene til å gå til urnene. Jeg ser fram til å skifte regjering. Vi trenger en annen politikk - små stillingsbrøker og privatisering gir ikke godt smittevern.

Ralf-Einar johannessen

Hvordan vil du oppsummere året som har gått?

Det er jo et enkelt spørsmål. Nei spøk til side. Jeg må si at jeg først og fremt er ganske imponert.

Fordi; Fagforbundet Vestland ble etablert 1. januar, og vi skulle jobbe oss sammen som ny forbundsregion – men så ble veldig mye fundamentalt annerledes. Med tanke på nedstenging og gjøre om på alle planer er det egentlig utrolig hva vi har fått til i forbundsregionen og fagforeningene.

Vi måtte finne helt nye måter å jobbe og møtes på, halt nye måter å legge til rette for tilbud til medlemmene.

Vi viste at vi er i stand til å omstille oss ganske raskt og ta i bruk sider av oss vi kanskje ikke trodde vi hadde.

Folk liker jo ikke endring – men nå var det ikke spørsmål om å endre – det måtte vi. Vi famlet litt først, men det har blitt et intenst siste halvår!

Hva har gjort mest inntrykk på deg?

At vi til tross for nedstenging – og at vi ville ta ansvar for ikke å spre smitte –har vi likevel klart å levere på opplæring og informasjon. Fått til samhandling og samsnakking.

Hvordan har det vært for de tillitsvalgte i din region, hva har vært utfordrende?

De har hatt aktiviteter knytta til fagforbundsukene, og tillitsvalgtuke, de har laga digitale kurs og webinarer. Det har åpna for at flere og kanskje andre enn før blir med på aktiviteter i fagforeninga – dette kommer til å bli en viktig møteplass som vi vil fortsette å bruke, også etter at vi igjen kan møtes fysisk. Mange av oss har tatt store digitale skritt.

Hva er dine forventninger til 2021?

Jeg håper vi kan møtes igjen, og gi hverandre en klem!

Helene Harsvik Skeibrok, leder, Forbundsregion Innlandet

2020 har vært et spennende men samtidig et utfordrende år. Fra 1.januar ble vi en ny forbundsregion, Fagforbundet Innlandet. Og vi skulle bruke året til å bli godt kjent og bygge felles kultur. Covid-19 har gjort dette arbeidet noe mer krevende og vi har ikke fått gjennomført alle de fysiske møtene som opprinnelig lå inne i planen. Men takket være positive tillitsvalgte i fagforeningene, forbundsregion og omstillingsdyktige ansatte i forbundsregion og kompetansesenteret, så har vi fått gjennomført opplæring av tillitsvalgte, yrkesfaglige tilbud, fagligpolitisk arbeid og organisatorisk arbeid. Og ikke minst har vi økt vår digitale kompetanse, noe som er veldig positivt slik at vi kan bruke ressursene på en hensiktsmessig måte, og ivareta alle medlemmer og tillitsvalgte i en stor geografisk forbundsregion.

Det som har gjort størst inntrykk i år er den utrolige gode innsatsen og omstillingsviljen som det enkelte medlem og tillitsvalgte har bidratt med i en krevende situasjon. Det hadde ikke vært mulig å komme oss såpass godt igjennom denne pandemien uten deres ekstraordinære innsats.

For de tillitsvalgte så har det vært en hektisk tid, og mye møtevirksomhet for å ivareta medlemmene på en best mulig måte. I tillegg har noen måtte kjempe mot arbeidsgiver for å bli involvert og sikre medbestemmelse i henhold til avtaleverket. Men alt i alt har det gått ganske bra.

2021 er et spennende år med blant annet Stortingsvalg. Det er viktig for medlemmer og tillitsvalgte at det bir valgt en regjering som ivaretar arbeidsfolket, og som vil jobbe for å redusere forskjellene blant folk. Vi må sette organisasjonen i stand til å ivareta medlemmene innenfor alle tariffområdene.

2021 blir et spennende år der folk har muligheten til å ta et verdivalg, og stemme over hvilken retning Norge skal ta.

 

Roger Dehlin, leder, Oslo

Hvordan vil du oppsummere året som har gått?

Et veldig uvanlig år, både privat og jobbmessig. Et år preget av det digitale og digital omgang med verden rundt.

Hva har gjort mest inntrykk på deg?

Situasjonen for ansatte og medlemmer i Fagforbundet har vært utfordrende. Man har mange steder i gjentatte omganger effektivisert driften

innenfor gjeldende struktur for å kunne levere tjenester. De tillitsvalgte og vernetjenesten har vært bekymret for de ansattes arbeidsbelastning. Mange er slitne og bekymret for kvaliteten på de tjenestene/produktene de skal levere. Men når man da ser hvordan våre folk stiller opp, yter som enkeltmennesker for å få hjulene til å gå rundt, da blir man rørt. Situasjonen har vist behovet for en sterk velferdsstat og at alle bidrar tross for at alle ikke blir sett like mye. Det har gjort mest inntrykk på meg!

Hvordan har det vært for de tillitsvalgte i din region, hva har vært utfordrende?

Lokalt og regionalt var det utfordrende i starten med at man fikk mange saker der vi måtte forholde seg til lov- og avtaleverk som vi ikke har jobbet mye med tidligere. Vi måtte jobbe med å sikre kvaliteten på den jobben vi gjorde for Fagforbundets medlemmer. Overgangen til en mye mer digital verden og det å sikre linjene og forankring i denne nye hverdagen har også vært utfordrende.

Hva har vært bra med 2020?

Historiske pensjonsseire for våre medlemmer. Fagforbundet Oslo har kjempet for pensjon fra første krone og at tjenestepensjon skal være en del av tariffavtalen i Oslo kommune fra 1994. Fra 2021 vil begge våre kampsaker være en realitet. En stor og viktig seier for våre medlemmer i Oslo kommune.

 

Marianne Nilsen, leder, Vestfold og Telemark

Hvordan vil du oppsummere året som har gått?

Året 2020 vil alltid huskes. Da pandemien slo til for fullt 12. mars opplevdes det litt uvirkelig de første døgnene til alvoret sank inn og forandret hverdagen til oss alle. Resten av året har gått med til videomøter og planer om fysiske møter som i siste liten ble avlyst eller omgjort til digitale treff. Det har vært et savn å ikke treffe venner på samme måte som før og bekymringer for gamle foreldre har blitt større enn noen gang.

 

Hva har gjort mest inntrykk på deg?

Medlemmene i utsatte yrker imponerer stort. Fagforbundets medlemmer og andre ansatte står i pandemien og finner løsninger til det beste for brukere og samfunnet. Lite klaging og lite motstand i en vanskelig tid. All honnør til hver og en.

 

Hvordan har det vært for de tillitsvalgte i din region, hva har vært utfordrende?

Våre tillitsvalgte har stått i drøftingsmøter og vært utrolig lojale i forhold til smittevern og nye retningslinjer, til endrede arbeidstidsordninger og tilpasse seg situasjonen på vegne av medlemmene. Jeg vet at mange arbeidsgivere har sett nytten av dyktige og løsningsorienterte tillitsvalgte å samarbeide med. Allikevel har det vært utfordrende å ikke få påfyll av skolering, måtte stå alene i tøffe forhandlinger hvor man ofte ikke hadde et fasitsvar fordi vi var i en unntakstilstand og ta stilling til små og store problemstillinger på strak arm.

 

Hva har vært bra med 2020?

Det har oppstått et samhold gjennom digitale verktøy, utrolig nok. Gjennom de siste 8 månedene har vi utviklet en stor kompetanse på nettet. Vi har gjennomført representantskap med over 100 deltakere, kurs og skolering og viktige styremøter. I begynnelsen var det vanskelig å få til gode debatter, men dette er nå de aller fleste trygge på og mestrer. Her har vi opplevd en økt kompetanse på rekordtid i organisasjonen vår og samfunnet ellers.

 

Evt. Hva er dine forventninger til 2021?

Det nærmer seg et nytt år og jeg ser frem til at et storstilt vaksineringsprogram starter og gir ringvirkninger slik at vi sakte men sikkert kan gå tilbake til hverdagen vår. Hverdagen er god: gi hverandre en klem, drikke kaffe og ha gode samtaler og debatter. Planlegge i fysisk fellesskap og slippe redselen for smitte. Bare vi nå tar godt vare på hverandre og vi alle tar hensyn til smittevernregler kommer vi dit etter hvert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?