Til hovedinnhold

Hvordan foregår tariffoppgjørene?

19.11.2018
Sist oppdatert: 19.11.2018

Hovedoppgjør med forhandlinger om ny hovedtariffavtale skjer hvert 2. år. Avtalen inngås vanligvis for to år, og gjelder for alle som er part i avtalen. I årene mellom hovedoppgjørene har vi mellomoppgjør hvor vi som regel kun forhandler om økonomiske tillegg.

Hovedoppgjøret starter med at Fagforbundet sentralt sender ut et tariffpolitisk debatthefte til organisasjonen lokalt (fagforeningene). Gjennom lokale medlemsmøter diskuteres tariffpolitikken på alle avtaleområder og de sentrale forslagene til tariffkrav. Medlemmene reiser eventuelt alternative forslag.

Resultatet av diskusjonen oppsummeres og blir en del av debattgrunnlaget for de forbundsregionsvise tariffkonferansene. Prioriteringene og oppsummeringene derfra sendes Fagforbundet sentralt og tariffkravene blir endelig utformet og vedtatt av landsstyret i Fagforbundet.

Men dermed er det ikke gitt at landsstyrets forlag til krav blir nøyaktig de samme som overrekkes våre sentrale arbeidsgivermotparter. Fagforbundet er som kjent med i LO og må samordne kravene sine med andre LO-forbund. I kommunesektoren samordnes kravene med de andre forbundene i LO kommune som er: EL & IT forbundet, Musikerens fellesorganisasjon (MFO ), Fellesorganisasjonen (FO) og Skolens Landsforbund (SL) og Fellesforbundet.

Først når samordningen er foretatt, leveres kravene til arbeidsgiver. De endelige kravene er med andre ord resultatet av en lang, demokratisk prosess hvor mange har sagt sin mening og bidratt til å utforme kravene.

Blir vi ikke enige, går oppgjøret først til mekling hos riksmeklingsmannen før det eventuelt ender i en streik. Ved uenighet kan i prinsippet også arbeidsgiver gå til plassoppsigelse ved å erklære en såkalt lockout, eller utestengelse fra arbeidet. Ender tariffoppgjøret med en konflikt, har Fagforbundet en streikehåndbok som detaljert beskriver hva den tillitsvalgte skal gjøre.

Det sentrale oppgjøret avsluttes uansett med at partene blir enige om en ny hovedtariffavtale/overenskomst. Denne avtalen har følgende hovedelementer:
Et minimumsavlønningssystem, samt bestemmelser og rettigheter på områder som forsikringer, pensjon og arbeidsvilkår generelt.

I tillegg avsettes det som regel en viss sum som det skal forhandles om i den enkelte virksomhet.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?