Regjeringas forslag til oppgaver for nye regioner forsvarer ikke tvangssammenslåing

Nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug,synes ikke regjeringa har kommet med verken mange eller store nok oppgaver for at det skal forsvare tvangssammenslåing av fylker i landet. (Foto: Fagforbundet)

Hensikten med større regioner faller bort dersom det ikke blir overført oppgaver av betydning. Det legger ikke stortingsmeldingen om regionreformen opp til, mener Fagforbundet.

24.10.2018 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 24.10.2018

– De oppgavene regjeringa foreslår er ikke tilstrekkelige til å styrke interessen og engasjementet for det regionale nivået. En fylkeskommune med ansvar for større oppgaver enn i dag vil kunne gi et løft til regional utvikling. Den vil også kunne bidra til å nå målet om å opprettholde et spredt bosettingsmønster. Derfor er Fagforbundet positive til å styrke og videreutvikle fylkeskommunens rolle gjennom større oppgaver, sier nestleder Sissel M. Skoghaug i Fagforbundet.

Omstridt reform

Tvangssammenslåingen av fylkene ble begrunnet med tilføring av nye og større oppgaver.

– Vi mener fortsatt at regionreformens store svakhet er at den mangler nødvendig innhold. Regjeringa har svart på denne kritikken i stortingsmelding nr. 6 (2018-2019), Oppgaver til nye regioner. Der er det få tegn til at regionreformen blir en oppgavereform.
Forslagene til nye oppgaver setter saken i et underlig lys, de forsvarer ikke sammenslåingene, sier Skoghaug.

Barnevern til fylkene

Det er noen av forslagene fra regjeringens ekspertutvalg, Hagen-utvalget, som følges opp i stortingsmeldingen. Regjeringa foreslår blant annet å utrede overføring av Buf-etats ansvar på barnevernsområdet.

– Dette støtter Fagforbundet, og som vi uttalte i innspillet til Hagen-utvalgets rapport: Når vi skal vurdere overføring av oppgaver fra stat til fylkesnivå, må det brukes nok tid for å finne de beste løsningene på de enkelte områdene, sier Skoghaug.

Hva med sykehusene?

Ett av de forslagene som virkelig kunne gitt regionreformen betegnelsen en oppgaveoverføringsreform er Hagen-utvalgets forslag om en ny vurdering av om ansvaret for sykehusorganiseringen bør tilbake til fylkene. Dette forslaget er imidlertid avvist av regjeringen.

– Skal nye, større regioner bli bærekraftige institusjoner med legitimitet i folket, må de ha ansvar for viktige oppgaver som krysser kommunegrensene. Derfor må spesialisthelsetjenesten løftes inn i debatten om nye oppgaver til fylkene, sier Sissel M. Skoghaug.

 Fylkesmennenes rolle

Det er positivt at regjeringa følger opp Hagen-utvalgets forslag om å rendyrke fylkesmennenes rolle som tilsyns- og kontrollorgan, og at oppgaver av politisk karakter legges til fylkeskommunene.

– Alt i alt bekrefter meldingen at fylkeskommunen ikke vil få overført oppgaver i et omfang som styrker det regionale nivået, og gir fylkene nødvendig legitimitet. De fleste oppgavene er små, og mange av dem er tilskuddsordninger, avslutter nestleder Sissel M. Skoghaug.

 

 

 

;