Til hovedinnhold

Ny nasjonal helse- og sykehusplan, innspillsmøte med helseministeren.

På møte den 7. november var satsing på lærlinger, fagskoleutdanning og god oppgavedeling mellom yrkesgrupper noen av temaene.

08.11.2018 av Hermann Albert
Sist oppdatert: 06.12.2018

Det ble pekt på fra Fagforbundets side at vi organiserer alle yrkesgrupper – på alle utdanningsnivåer. Vi er ikke et profesjonsforbund som kun kan ta hensyn til én bestemt gruppe. I helsesektoren har vi flest medlemmer med utdanning fra videregående opplærings nivå som helsefagarbeidere, helsesekretærer, ambulansearbeidere og portører – for å nevne noen. Vi har også sykepleiere, ergoterapeuter og bioingeniører. Og så har vi selvsagt den store gruppen som ikke har formell helseutdanning, men som likevel gjør en uvurderlig jobb – nemlig assistentene.

Vi ser at det er en endring på gang. Vi ser at flere sykehus tar inn egne lærlinger i helsearbeiderfaget og de signaliserer større behov for helsesekretærer og flere samarbeider med videregående skoler.

Fagforbundet pekte på at ambulansearbeiderfaget må også endres for å være i samsvar med nye kompetansekrav. Partene har foreslått et femårig utdanningsløp og en ny opplæringsmodell. Forslaget er til behandling i Kunnskapsdepartementet. På dette området advarer både Fagforbundet og Spekter mot å tro at den nye bachelorutdanningen i paramedisin vil kunne erstatte ambulansearbeiderne.

Lære-hele-livet og påfyll av kompetanse er viktig. Fagskoleutdanning, som nå er klassifisert som høyere yrkesfaglig utdanning, gir kompetanse som har direkte relevans for den jobben man skal gjøre. Det finnes flere ettårige fagskoleutdanninger som kan tas på deltid som er skreddersydd for arbeid i sykehus, og flere kan utvikles ved behov.

Fagforbundet mener at den stadig omgjøringen av stillinger til høyskole- og universitetsgruppene som vi har vært vitne til, verken er bærekraftig eller økonomisk forsvarlig. Ny teknologi for eksempel kan gi grunnlag for ny oppgavedeling der kompetanse kan utnyttes på en annen og bedre måte.

Oppsummert mener Fagforbundet at man i sykehusene som ellers i helsetjenestene må se kompetanse- og rekrutteringsutfordringene i et bredt perspektiv.

  • Kartlegg behovet og ta ansvar for opplæring av egne – sats på lærlingeordningen og traineeordninger og bruk kompetanseplanlegging aktivt.
  • Det må jobbes for heltidskultur! Deltid er dårlig for arbeidstakerne, for arbeidsgiverne og ikke minst for kvaliteten i tjenestene. De er dessuten de som jobber mest deltid som i minst grad deltar i kompetansehevende opplæring.
  • Jobb med kultur og holdninger til ulike yrkesgrupper. Vær nysgjerrig og ha respekt for hverandres kompetanse og særtrekk.
  • Ta oppgavedeling på alvor: Hvilke oppgaver skal løses og hvem kan løse dem best og mest effektivt. Ikke tro at én yrkesgruppe kan gjøre alt.
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?