Til hovedinnhold

Apotekansatt mistet jobben

Illustrasjon.

Illustrasjon. (Foto: Trude Tjensvold.)

Fagforbundet tapte en sak i Frostating lagmannsrett på vegne av en apotekansatt som ble oppsagt på grunnlag av høyt sykefravær over tid.

25.04.2023 av Ellisiv Solskinnsbakk
Sist oppdatert: 09.05.2023

Fagforbundet tapte en sak i Frostating lagmannsrett på vegne av en apotekansatt som ble oppsagt på grunnlag av høyt sykefravær over tid.

Kvinnen har jobbet som apotektekniker ved en filial av Apotek1 siden 2006. Kvinnen har hatt flere helseutfordringer, som migrene, tannplager og akutte tilstander som avbrutt svangerskap, blodpropp og infarkt på lungene samt en alvorlig bil­ulykke som har gitt kroniske ryggsmerter.
Hun har derfor hatt både kortvarige og langvarige sykefravær siden 2007 og to ganger vært på arbeidsavklaring, sist i 2021, uten at det ga noen klar konklusjon. Det var da arbeidsgiver meldte behov for en avklaring. Det ble gjennomført drøftingsmøte 8. november 2021, som resulterte i oppsigelsesvarsel 17. november. Saken dreier seg først og fremst om oppsigelsen var usaklig - og dermed ugyldig.

Spørsmål om tilrettelegging

Terskelen for oppsigelse er høy. I en sak hvor oppsigelsesgrunnen er arbeidstakers reduserte arbeidsevne på grunn av sykdom, står spørsmålet om tilrettelegging sentralt ved saklighetsvurderingen (arbeidsmiljøloven §4-6).

Arbeidsgivers tiltak har i dette tilfellet omfattet tilrettelagte arbeidsoppgaver, skjerming mot tunge løft og varehåndtering, tilrettelegging av arbeidstid og unntak fra turnus. Retten fant det tilstrekkelig.

Fagforbundet mente at selv om det ikke foreligger brudd på tilretteleggingsplikten etter likestillings- og diskrimineringsloven §22, så kan det likevel foreligge en usaklig oppsigelse pga. manglende tilrettelegging etter arbeidsmiljøloven (AML) §4-6. Arbeidsgiver både burde ha tilrettelagt ved å tilby redusert arbeidstid, som også kan innebære redusert stillingsprosent.

Ønsket redusert stilling

Kvinnen ønsket å gå ned til en 50 prosent stilling og søke 50 prosent uføretrygd.
Her la retten til grunn at faktisk opparbeidet prosent utenom periodene hun har vært 100 prosent sykmeldt, ligger på 30-40 prosent og gir dermed stor usikkerhet for arbeidsgiver også for en 50 prosent stilling.

Etter loven skal tilrettelegging skje «så langt det er mulig», men arbeidsgivers plikt må avgrenses mot hensynet til behovet for å styre virksomheten, herunder bestemme organisasjons- og stillingsstruktur. I dette tilfellet ville en ny stilling på 50 prosent også medføre behov for å utlyse resten av stillingen som ble ledig, 26,85 prosent. Retten konkluderte med at tilretteleggingsplikten ikke strekker seg til å måtte tilby kvinnen 50 prosent stilling og samtidig opprette en ny stilling for apotektekniker på 26,85 prosent.

Kvinnen har i månedene etter oppsigelsesvarselet klart å jobbe fullt ut i sin opprinnelige stilling på 76,85 prosent uten sykefravær. Fagforbundet mente derfor at arbeidsgivers oppsigelse var prematur. En oppsigelse ville være urimelig også fordi kvinnens alder og sykdomshistorikk gjør det vanskelig å finne nytt arbeid. Retten tok heller ikke dette til følge.

Formfeil i oppsigelsen

Fagforbundet mente også at oppsigelsen var ugyldig grunnet en formfeil i oppsigelsen. Der sto den lokale enheten som avsender og ikke Apotek1-gruppen, som er eier. Retten mente at formfeilen ikke har hatt noen praktiske konsekvenser eller vanskeliggjort prosessen for den ansatte og Fagforbundet og fant den dermed ikke ugyldig etter AML §15-4.

Saken var anket fra tingretten, hvor Fagforbundet tapte. Konklusjonen i lagmannsretten ble den samme. Anken ble dermed forkastet og Apotek1 ble tilkjent sakskostnadene på 191.500 kroner.
Dommen er anket til Høyesterett.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?