Sektorpolitisk arbeid

Arbeidet koordineres i Fag, yrke og ungdomsavdelingen. Alle yrkesgrupper jobber i en bransje eller i en sektor. Fagforbundets sektorpolitiske enhet bistår de politiske organene i deres arbeid.

Utdanningsområdet - grunnopplæring (grunnskole og videregående opplæring), livslang læring, etter- og videreutdanning, fagskoleutdanning, høyere utdanning.

Samhandlingsreformen og folkehelse, helse- og omsorgssektoren - medbestemmelse og involvering, aktuelle fagpolitiske temaer, lover og forskrifter, kvalitet i tjenestene, avhjemling m.m.

Transport - om kollektivtransporten, oppdateringer av transportplaner, jernbane og sjøtransport, organisering av havnevirksomheten, internasjonalt faglig samarbeid,

Vannforsyning og avløpshåndtering - privatisering/anbud, offentlig eie/infrastruktur, rehabilitering og vedlikehold, lov- og regelverk i sektoren

Konkurranseutsetting og privatisering.