LO krever høyere tillegg i kommunesektoren

Fagforbundets leder Mette Nord (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Fagforbundet og LO Kommune har stilt krav overfor arbeidsgiverorganisasjoner i offentlig sektor om økte ubekvemstillegg for ansatte som på ulike vis er berørt av koronaepidemien. Det gir en ordning som treffer de som har økt belastning på ubekvemme tider som følge av arbeidet med koronapandemien, mener LO Kommune.

15.04.2020 av Geirmund Jor

– En avtale gir medlemmene en anerkjennelse for den store påkjenninga de har ved å stå i første rekke under den pågående pandemien.  Det har de fortjent, sier Mette Nord, leder for LO Kommune.

Krever økt ubekvemstillegg

Derfor krever LO Kommune at alle ansatte som har fått en økt belastning med kveld/nattarbeid og lørdag og søndagsarbeid på grunn av koronaepidemien får et forhøyet lørdags- og søndagstillegg på kr 50,-, og et økt kvelds- og nattillegg på kr 24,-. Kravet gjelder alle tjenester med økt belastning, men det er særlig viktig å sikre at deltidsansatte får en kompensasjon. De fleste ansatte innen pleie- og omsorgstjenestene jobber deltid og stiller nå opp for å dekke opp behovet i tjenestene på kvelder og i helger. Tilleggene gjelder også ekstravakter, heter det i kravet. Tilleggene må komme i tillegg til det de ansatte måtte ha fra før av tillegg.

Viktig at en ordning omfatter alle

– For oss er det viktig å få til en avtale som omfatter alle som er berørt, både deltids- og heltidsansatte og uansett yrkesbakgrunn. Belastningen er minst like stor om du er renholder, portør eller hva det nå måtte være, sier Nord. Vi avventer en tilbakemelding fra KS.

LO-kommune har fremmet kravet overfor KS, men vil også fremme liknende krav overfor Virke, NHO, PBL og FUS.  Tilsvarende krav er stilt av Kommuneansattes hovedsammenslutning (KAH) i Oslo kommune. Det er også stilt krav om økte ubekvemstillegg overfor områdene i Spekter der vi har avtale med om overtid og forskjøvet arbeidstid.

Lange vakter kompenseres

LO Kommune krever at ansatte som på grunn av koronaepidemien arbeider flere lange vakter, skal etter tre lange vakter på rad ha ett engangsbeløp på kr. 1000,- for hver vakt utover de tre første vaktene.

Ansatte som går beredskapsvakter utenfor arbeidsstedet, og har fått en økt belastning på grunn av koronaepidemien, skal ha en omregningsfaktor på 1:4 av vakten i den alminnelige arbeidstiden. Hovedtariffavtalens § 4.3.2 gjelder i forhold til betaling på utrykning. 

Vi krever at endringen gjøres gjeldende fra og med 18.03.2020