Strøm skal være et fellesgode

Strøm skal være et fellesgode

Strømlinjer for trikk og gatebelysning i Oslo.

Strømlinjer for trikk og gatebelysning i Oslo. (Foto: Martin Halsos)

Uttalelse vedtatt på Fagforbundet Oslos representantskap 23. - 24. mars 2022.

25.03.2022
Sist oppdatert: 25.03.2022

Denne vinteren har norske forbrukere og norsk industri opplevd rekordhøye strømpriser. Folks økonomi er trua av strømregningene og vår industri mister et viktig konkurransefortrinn.

Et strømmarked uten kontroll

De høye og svært varierende strømprisene tegner et bilde av et strømmarked uten kontroll. Selv om en rekke uheldige omstendigheter denne vinteren kan forklare de høye prisene, er konsekvensene uholdbare for innbyggere og industri.

I tillegg er det ulike kraftpriser i landet på grunn av flaskehalser i kraftnettet. Det har medført at kraftprisen på Østlandet har vært ti ganger høyere enn i Nord-Norge.

Regjeringens strømpakker har heldigvis lettet byrden med strømprisene noe på kort sikt. Fagforbundet Oslo mener at en mer langsiktig og permanent strategi må på plass. Myndighetene må ta kontroll og sikre befolkning og næringsliv strøm til en forutsigbar og overkommelig pris.

Ble en handelsvare med Høyre-regjeringa på 90-tallet

Da vannkraften ble utviklet, og elvene bygget ut, ble prisen satt slik at de skulle dekke utgiftene til produksjon av kraften. Det ga lave kraftpriser. I 1990 sørget den borgerlige Syse-regjeringen for at strøm ble en markedsvare for inntjening.
I dag blir prisene bestemt etter tilbud og etterspørsel på kraftbørsen NordPool, som er eid av det nederlandske børsselskapet Euronext gjennom aksjemajoritet. Børsen er et internasjonalt aksjeselskap uten demokratisk kontroll og med fordyrende krav til egen inntjening.

I tillegg kommer en høy nettleie. Heldigvis er den under demokratisk kontroll. Norges Vassdrags- og Energidirektorat vedtar nettleia, men også i den er inntjening til eieren et element.

Høyt offentlig utbytte

Kraftprodusentene og nettselskapene er stort sett eid av stat, fylkeskommuner og kommuner. Det innebærer demokratisk kontroll over inntektene. I år har kraftprodusentene og nettselskapene høy inntjening. Utbyttet kan brukes til innbyggerne og industriens beste ved å opprette et statlig fond for å dekke pristopper og skape forutsigbarhet med makspriser. Det er noe myndighetene bør vurdere.

Knapp kraftproduksjon

I normalår har Norge kraftoverskudd og er nettoeksportør av strøm. Men i år med lite nedbør og lite vann i magasinene må vi ha mulighet til å importere strøm fra andre land. Ifølge Statnett kommer Norges kraftforbruk til å øke mer enn hva vi produserer i nær framtid. Myndighetene bør derfor se på muligheten for mer kraft, slik at vi ikke behøver å importere dyr strøm.

Vi krever nasjonal kontroll

Regjeringen har satt ned en kommisjon som skal se på strømmarkedet. For Fagforbundet Oslo er det viktig at Norge viderefører sin posisjon som energinasjon. Det er også viktig at de norske klimamålene nås samtidig som innbyggere og industri fortsatt sikres rimelig strøm. Det bør vi gjøre gjennom å:

  • Fjerne av flaskehalsene mellom prisområdene innenlands.
  • Utrede etablering av et statlig fond som sikrer en makspris for strøm.
  • Sikre et nivå på kraftproduksjonen som gir rimelig strøm for befolkning og industri.
  • Utrede en nasjonal plan for karbonnøytral kraftproduksjon.
  • Utrede et topris-system på strøm hvor normalforbruk belønnes og luksusforbruk straffes.
  • Regulere krafteksport ut fra hensyn til strømpris og forsyningssikkerhet. Avtalene med EU og Storbritannia bør reforhandles.
  • Sikre offentlig eierskap og demokratisk kontroll over strømmen. Også ved utbygging av nye kraftanlegg til havs og til lands.

Strøm skal vær et fellesgode og ikke en vare som kan selges til høystbydende. Det skal heller ikke være et sted hvor mange ledd henter utbytte. Fagforbundet Oslo krever nasjonal kontroll for en demokratisk, forutsigbar og rimelig strømpris for befolkning og industri.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?