Alderspensjon er en opparbeidet rettighet!

Klar tale fra pensjonistutvalget i Fagforbundet Oslo.

08.01.2020
Sist oppdatert: 24.01.2020

Fagforbundet vil sammen med pensjonistforbundet arbeide for at forhandlingsrett for pensjonister på trygdeoppgjøret gjeninnføres. Alderspensjon skal ikke betraktes som en hvilken som helst post i statens utgifter. Det er enighet om at pensjonistene ikke skal ha samme inntektsnivå som yrkesaktive og det er flere gode grunner for dette.
I overgangen fra yrkesaktiv til pensjonist, justeres den enkeltes inntekt ned med 30 til 40 prosent men dagens ordning fører til at gapet mellom pensjon og lønnsinntekt økes ytterligere.

Siden pensjonsreformen ble innført i 2011 øker pensjonen fra folketrygden, AFP og offentlig tjenestepensjon automatisk, men med et fratrekk på 0,75 prosent av lønnsveksten. Dette har ført til en økende forskjell i inntektsutviklingen for pensjonister og arbeidstakere. Forskjellen blir større med økende levealder. Mange er pensjonister i 30 år – en tredjedel av livet.

For å opprettholde kjøpekraften, må pensjonene i likhet med lønningene justeres. Her har Stortinget besluttet en redusert justering av pensjonen i forhold til lønnsutviklingen, noe som har ført til redusert kjøpekraft for alderspensjonistene flere år på rad. Dette var ikke Stortingets mening, men ordningen består og vil bestå inntil Stortinget endrer sitt vedtak.

En av de viktigste grunnene til at pensjonistene skal ha forhandlingsrett, er for å få bedre fordeling mellom ulike grupper og av hensyn til minstepensjonistene. En fordeling vil også ha en likestillingsdimensjon, da kvinner utgjør en svært stor del av minstepensjonistene.

Inntil Stortinget endrer sitt vedtak vil det ikke være åpning for å forhandle om rammen, da den vil være en konsekvens av lønnsforhandlingsresultatene. Like fullt vil det – etter vår mening – være riktig at pensjonistenes organer gis reell rett til forhandling om fordeling innenfor rammens begrensninger.

Landskonferansen til pensjonistene i Fagforbundet mener at:

  • Alderspensjonistene må gjennom sine organer gis reell forhandlingsrett om fordeling av rammen.
  • Forhandlingsresultatet skal forelegges Stortinget for endelig beslutning.
  • Etter flere år med redusert kjøpekraft for pensjonister forventes det at ordninger med underregulering kommer til debatt i Stortinget i løpet av 2020.

 Vedtatt under landskonfernansen for pensjonister og uføre i 2019.  

 

;