Tariffkrav fra Trøndelag

Det har vært avholdt tariffkonferanse 22.-23. oktober og følgende krav ble vedtatt:

04.11.2019
Sist oppdatert: 04.11.2019

Hovedkrav:

 

Økt lønn  

Fagarbeider lønn prioriteres i tariffoppgjøret 2020. Samt et lavslønntillegg.

Sikre at alle får økt kjøpekraft. Gjennomsnittlig økning på kroner 25 000.

Lønnskrav – linær tabell. Lik avstand mellom alle trinn i ansinnitetsstigen.

Pensjon 

Opprettholder pensjon- minimum 66% av sluttlønn ved avgang 67 år.

Særaldersgrenser som i dag.

Ubekvemstillegg skal gjelde alle arbeidstakere 

Kveldstillegget økes til minst 100 kr. Kveldstillegg fra kl. 17:00- 22:00

Natt- og helgtillegget økes til minst 150 kr. Natt tillegg fra kl. 22:00-07:00. Helgetillegg fra fredag kl. 17:00 til søndag kl. 24:00.

Særavtale 2201: Plantid for assistenter og fagarbeidere 7,5% av arbeidstiden.

Pkt. HTA 5.2.1 strykes.

Lærlinger 

Konkretiser tid til planlegging og veiledning for lærling i HTA 6.1.7 til minimum 2 time pr uke i ordinær arbeidstid.

 

Heltidskultur  

Alle stillinger skal utlyses som hel stilling.                                            

Deltid må avtales med tillitsvalgte. 

Alle som reiser krav om utvidelse til hel stilling, skal ha avklaring fra arbeidsgiver innen 3 måneder.

Vakt på vaktrom går ut 

 

Medbrakt kompetanse skal vurderes og kartlegges. Rett kompetanse på rett sted.  

Skal inn i HTA KS 4.4.2

Relaterte dokumenter:

;