Det er i dag, 26. november den europeiske helsefagarbeiderdagen

25.11.2020
Sist oppdatert: 25.11.2020

Fagforbundet gratulerer alle helsefagarbeidere og hjelpepleiere med dagen hvor enn dere er i verden og Trøndelag.

Vi har over lengre tid levd i en situasjon ingen kunne se for seg komme, og i hvertfall ikke hvilke utfordringer som fulgte med.  Effekten av koronapandemien vil vi måtte leve med i lang tid fremover. Da er det bekymringsfullt at det er utfordringer med å skaffe nok kvalifisert personell.

Dere har stått i denne situasjonen og stilt opp når det har vært behov.  Dere har aktivisert, trøstet, stelt  og i det hele tatt sørget for en best mulig dag for alle.

Dere er på mange måter kontiunitetsbærere i tjenestene og det bør for fremtiden vises  gjennom hele faste stillinger for fagarbeiderne.  Deltidsstillinger fordrer flere arbeidsplasser for å ha ei lønn å leve av, det har vist seg ekstra utfordrende i en tid der smittevernet har hatt ekstra høyt fokus. Erfaringer viser nå at i denne spesielle tiden har utfordringene vært litt lettere å løse der mange har hele faste stillinger.

Vi vet at Statistisk sentralbyrås (SSBs) framskrivinger viser stor mangel på særlig helsefagarbeidere. SSB sier også i en nylig publisert rapport at for helsefagarbeidere er avgangen større enn tilveksten av ny arbeidskraft. Dersom de helsefagarbeiderne som går ut av arbeidsmarkedet skal erstattes av nye helsefagarbeidere, utdannes det for få.

Det er mulig å løse disse utfordringene! Med en moderne tilnærming til kompetanse og oppgavedeling, kan mange mobiliseres til å være med og dra lasset. Fagutdanningene er allerede smidige. De gir bred kompetanse og et solid grunnlag for videre kompetanseutvikling.

Det forutsetter selvfølgelig også at de som velger denne veien tilbys rimelige vilkår. Det må finnes hele og faste stillinger til dem, det må tas grep for å sikre nok bemanning, særlig i kommunehelsetjenesten. Ikke minst må alle aktører lære seg hva som er fagarbeidernes kompetanse og bruke den bedre. De må få den anerkjennelsen de fortjener!

Fagforbundet er glade for at fagarbeiderne ble prioritert i lønnsoppgjøret for sykehusene. Begge parter i lønnsoppgjøret pekte dessuten på at helseforetakene gjør for dårlig bruk av helsefagarbeiderne sine. Det er enighet om at de skal arbeides med å utnytte kompetansen deres bedre. Noe går i riktig retning!

Fagforbundet nærmer seg 400 000 medlemmer. Som en moderne fagorganisasjon organiserer Fagforbundet alle som vil, fra sykepleiere med mastergrad til folk uten formell kompetanse, men de faglærte helsearbeiderne er blant våre kjernetropper. Gratulerer med dagen helsefagarbeidere og hjelpepleiere!

;