I hjertet av sykehusdebatten er de ansatte.

Debatten pågår, meningene er mange og stemmene er tydelige. Hvor skal sykehuset ligge? Hva skal det inneholde? Hva med nærheten til de som skal bruke sykehuset og hvem får fordeler av hva? Dette er bare noen av de mange spørsmålene, og svarene er utydelige og gir de mange ansatte i sykehuset Innlandet en usikker og utrygg hverdag.

14.01.2021
Sist oppdatert: 14.01.2021

Innlandet består av 7 sykehusbygg og totalt 8768 ansatte. I siste forslaget fra Helse Sør-Øst foreslår man å legge ned 4 av disse sykehusene, Sanderud, Reinsvoll, Hamar og Elverum som til sammen berører 3060 ansatte og mange vil derfor få en betydelig endret arbeidshverdag.

Vi i Fagforbundet vet at man er nødt til å møte fremtiden og at det er behov for et nytt sykehus med nye moderne teknologiske løsninger. Det er viktig at vi har et sykehus som gir gode og likeverdige tjenester til alle. Samtidig må man sørge for at det er en attraktiv arbeidsplass med et godt faglig miljø hvis ikke får man en stor utfordring med å rekruttere kvalifisert personell.

Fagforbundet er opptatt av god kvalitet på tjenestene i sykehus, og gode og trygge arbeidsplasser. Skal kvaliteten på tjenestene sikres, er også hele og faste stillinger en viktig faktor. Vi mener nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua gir det beste tilbudet til pasientene i Innlandet. Pasienten vil få best tilbud ved en samlokalisering av alle feltene innen spesialisthelsetjenesten. Dette vil gi ett større pasientgrunnlag og sterkere fagmiljøer.

Dette krever mer av de prehospitale tjenestene med tanke på avstand enn det som er tilfellet for mange i dag. Fordelen er at de ikke vil være i tvil om hvilket sykehus de skal kjøre pasienten til. Samtidig vil det være en stor trygghet for pasient og pårørende og komme til ett sykehus der de kan bli behandlet raskt og effektivt. Pasientene slipper å bli transportert Mjøsa rundt for å få nødvendig og effektiv behandling.

Fagforbundet Innlandet vil presisere at erfaringer fra andre samlokaliseringer legges til grunn for valg av lokaler og bygningsutforming for psykiatrien særskilt innenfor de som er dømt til psykisk helsevern. Vi peker her på den åpenbare styrken som ligger i et stort og bredt fagmiljø for tverrfaglig samarbeid. Det må i fremtiden sikres erfarings- og kompetanseutveksling mellom somatikk/psykiatri, uavhengig av lokalisering.

Som landets største arbeidstakerorganisasjon forutsetter Fagforbundet at man involverer ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten i den kommende prosessen. Fagforbundets klare krav og forventninger til fremtidens sykehusstruktur, og dens innhold, er at innbyggerne i Innlandet fortsatt skal ha, og føle trygghet for sin helse uansett hvor de bor.

Nestleder Karianne S. SOlheim og regionleder Helene H. Skeibrok

;