Gratulerer med helsefagarbeiderdagen!

Den 26. november er den europeiske merkedagen for helsefagarbeidere og hjelpepleiere.

26.11.2020 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 02.02.2021

Det er en usikker tid, både for landet og for helsetjenestene. Vi vet at vi skal leve med effektene av koronapandemien i lang tid framover. Vi vet at særlig kommunene – før krisen – rapporterte om utfordringer med å rekruttere nok kvalifisert personell.

Vi vet at Statistisk sentralbyrås (SSBs) framskrivinger viser stor mangel på særlig helsefagarbeidere. Eldrebølgen er ikke lenger en teoretisk størrelse, noe som blir aktuelt en gang i framtiden. Det er en demografisk endring som er i gang allerede. En mann født i 1946 er 74 år i 2020.

SSB sier også i en nylig publisert rapport at for helsefagarbeidere er avgangen større enn tilveksten av ny arbeidskraft. Dersom helsefagarbeidernen som går ut av arbeidsmarkedet skal erstattes av mye helsefagarbeidere, utdannes det for få.

Må bruke fagarbeidernes kompetanse bedre

Det er mulig å løse utfordringene. Med en moderne tilnærming til kompetanse og oppgavedeling, kan mange mobiliseres til å være med og dra lasset. Fagutdanningene er allerede smidige. De gir bred kompetanse og et solid grunnlag for videre kompetanseutvikling.

Det forutsetter selvfølgelig også at de som velger denne veien tilbys rimelige vilkår. Det må finnes hele og faste stillinger til dem, det må tas grep for å sikre nok bemanning, særlig i kommunehelsetjensten. Ikke minst må alle aktører lære seg hva som er fagarbeidernes kompetanse og bruke den bedre. De må få den anerkjennelsen de fortjener.

Lønnsoppgjør gir grunn til optimisme

Fagforbundet er glade for at fagarbeiderne ble prioritert i lønnsoppgjøret for sykehusene. Begge parter i lønnsoppgjøret pekte på at helseforetakene gjør for dårlig bruk helsefagarbeiderne sine. Det er enighet om at de skal arbeides med å utnytte kompetansen deres bedre. Noe går i riktig retning!

Fagforbundet nærmer seg 400 000 medlemmer. Som en moderne fagorganisasjon organiserer Fagforbundet alle som vil, fra sykepleiere med mastergrad til folk uten formell kompetanse. De faglærte helsearbeiderne er blant våre kjernetropper. Gratulerer med dagen helsefagarbeidere og hjelpepleiere!

;