Til hovedinnhold

Sykelønn, sykefravær og inkluderende arbeidsliv

Dagens sykelønnsordning fikk vi i 1978, med like rettigheter for arbeidere og funksjonærer. Full lønn under sykdom handler om trygghet for inntekt, og trygghet for å kunne betjene lån og forsørge familie.

Høy yrkesdeltakelse

Norge har høy yrkesdeltakelse, også blant grupper som er mye plaget av sykdom og fravær. Det skyldes blant annet sykelønnsordningen. Mange i disse gruppene er på trygd i andre land. De som har høyest sykefravær er de gruppene som i mindre grad er sysselsatt i andre land. Det indikerer at sykelønnsordningen bidrar til høy yrkesdeltakelse og således betaler seg selv.

Avtalen om inkluderende arbeidsliv

Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) gir partene en mulighet til å fortsette å jobbe for et godt arbeidsliv, med høy yrkesdeltagelse og et lavt sykefravær.

Avtalen har tre delmål – reduksjon av sykefravær, økt yrkesdeltagelse for de med redusert funksjonsevne, samt økt reell pensjonsalder. Samtidig blir det et større trykk på forebyggende arbeid.

En statusrapport fra 2018 viser at man har kommet langt, men at det fortsatt er et stykke igjen før målene som ble satt er nådd. Seniorene står lenger i arbeid, mens andelen sysselsatte i befolkningen for øvrig har gått ned. Sykefraværet har så å si holdt seg uendret siden 2012, og sysselsettingsandelen blant funksjonshemmede har vært stabil siden 2006. Dette er noen av funnene i en ny rapport fra faggruppen som har vurdert status og utvikling av målene i avtalen til og med 2017.

Vil du lese mer? Se på sidene til Idebanken.

Last ned brosjyrer og materiell

Best sammen. Om å øke sysselsettingen blant personer med red. funksj. evne Last ned

Spørsmål og svar om sykelønn, sykefravær og inkluderende arbeidsliv

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?