For mye utbetalt lønn? Trekk må avtales.

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Mange arbeidsavtaler inneholder et punkt som sier noe om at hvis du har fått for mye lønn, vil virksomheten kunne trekke dette på neste lønningsdag.

01.09.2014 av Anne Kartine Ellila, rådgiver kompetansesenteret
Sist oppdatert: 31.08.2018

Et slikt forbehold fritar likevel  ikke arbeidsgiver fra å følge AML § 14-15 (2) hvor hovedregelen er at det kan ikke gjøres trekk i lønn og feriepenger.

AML § 14-15 (2) er en verneregel for å sikre forutsigbarhet for arbeidstakeren. Vi skal kunne være sikre på hva vi får utbetalt slik at vi blant annet får betalt regningene våre jf forarbeidene til bestemmelsen Ot.prp. nr 50 (1993-94) s. 144.

Det ville være upraktisk hvis for eksempel pensjon og fagforeningsavgiften ikke kunne trekkes uten at det ble inngått avtale for hver gang, dette er da også unntatt fra forbudet om å trekke i lønn. Alle unntakene er listet opp i bestemmelsen. Unntaket man må bruke hvis man ønsker å trekke noen i lønn på grunn av feil utbetaling er AML § 14-15 (2) bokstav c: «når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale».

Denne avtalen skal inngås etter at feilutbetalingen er foretatt og før trekket gjøres – uavhengig av hva som står i arbeidsavtalen. En grundigere begrunnelse for hvorfor kan dere lese i Sivilombudsmannens årsmelding 2001 side 129.

I god tro?

Hvorvidt arbeidstakeren er pliktig til å betale tilbake eller ikke, må vurderes konkret i hvert tilfelle. Arbeidsgiver har plikt til å utbetale riktig lønn, men arbeidstakeren skal kontrollere at det skjer. Sivilombudsmannen skriver i sak 2009/2194 at «Utgangspunktet er at arbeidsgiver har plikt til å utbetale riktig lønn. En arbeidstaker må som hovedregel kunne forutsette at lønnsberegninger og utbetalinger er riktige. Likevel kreves det at arbeidstakere kjenner grunnlaget for sin lønn og foretar en viss undersøkelse og kontroll av de utbetalingene som gjøres. Lønnsmottakere får ved hver lønnsutbetaling en skriftlig oversikt over utbetalingen. Det forutsettes at lønnsmottakeren går gjennom denne.» Uklare eller kompliserte lønnsslipper vil ha betydning for om det foreligger god tro.

Trekkets størrelse

Når det avtales trekk i lønn eller feriepenger, skal trekket ikke være større enn at arbeidstakeren beholder det hun trenger til nødvendig livsopphold for seg og sin husstand, jf AML § 14-15(3). Igjen må dette vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, men man kan bruke summen litt under minstepensjon sammen med nødvendige boutgifter som et utgangspunkt.