Spørsmål om sykefravær i ansettelsesintervjuer

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Har arbeidsgiver adgang til å spørre om sykefravær i ansettelsesintervjuer? Et nylig tilfelle viser at det kan være lurt å bli enige om noen av premissene allerede før intervjurunden begynner.

16.08.2012 av Stein Olav Ringen, politisk sekretær, Fagforbundet Oslo
Sist oppdatert: 04.09.2012

En av våre tillitsvalgte deltok nylig i en intervjurunde hvor det ble stilt spørsmål til søkerne om fravær de siste seks månedene. Da Fagforbundets tillitsvalgte protesterte, viste arbeidsgiver til lovens forarbeider. Når noen viser til forarbeider eller tidligere dommer uten å si noe konkret om innholdet, kan det være forsøk på hersketeknikk.

Arbeidsmiljølovens § 9-3 slår fast at: ”Arbeidsgiver må ikke i utlysningen etter nye arbeidstakere eller på annen måte be om at søkerne skal gi andre helseopplysninger enn dem som er nødvendige for å utføre de arbeidsoppgaver som knytter seg til stillingen. Arbeidsgiver må heller ikke iverksette tiltak for å innhente helseopplysninger på annen måte.”  

Spørsmål om fravær i tidligere jobb vil kunne oppfattes som en indirekte måte å spørre om helsesituasjonen. Dette gir ikke AML åpning for å gjøre. Personopplysningsloven (§ 8 bokstav f) sier at arbeidsgiver vil kunne innhente opplysninger i den utstrekning det er nødvendig for å ivareta en ”berettiget interesse”.

I Odelstingsproposisjon nr. 49 (2004-2005) – altså i forarbeidene - sier Arbeidsdepartementet at ”nødvendighet” knyttes til ”de oppgaver som knytter seg til stillingen” og at det ”kun er de strengt saklige formål som kan ivaretas.” Videre sier de at det ”… imidlertid ikke (skal) være tillatt å stille generelle spørsmål om risiko for framtidige sykdommer eller helseproblemer.”

Ikke anledning

Departementet mener at det i praksis ikke vil være mulig å ta opp spørsmål om tidligere sykefravær uten at også spørsmålet om personens helsetilstand samtidig vil måtte komme opp. På bakgrunn av dette er det derfor rimelig klart at arbeidsgiver ikke har anledning til å stille spørsmål om tidligere fravær i ansettelsesintervjuer.

I tilfellet der Fagforbundets tillitsvalgte var med på intervjuet, stoppet hun arbeidsgiver. Hun sa at dette spørsmålet ikke skulle stilles eller besvares. All ære til henne for det, men det hadde nok vært en bedre løsning hvis alle de som skulle delta på intervjurunden på forhånd hadde blitt enige om nødvendigheten av å stille spørsmål om søkerens helse – og hvordan spørsmålene skulle stilles.