Rettigheter når turnusen legges om

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Omlegging av turnus er en problemstilling tillitsvalgte står overfor med jevne mellomrom. Spesielt innenfor pleie- og omsorgssektoren er det en tendens at turnusen legges om ganske ofte.

12.10.2009 av Unni Rasmussen
Sist oppdatert: 20.10.2009

Det kan være flere grunner til at turnusen legges om, men de mest vanlige er:

  • Omorganisering i virksomheten - arbeidsgiver ser mulighet for å spare penger
  • Ledighet i stilling og sammenslåing av deltidsstillinger
  • Utarbeidelse av egen turnus for helg og høytider
  • Utarbeidelse av ferieturnus
  • Innkjøp av dataprogram for utarbeidelse av turnus

Ved omlegging av turnus er det viktig at tillitsvalgte påser at lov og avtaleverk blir fulgt. Vær spesielt oppmerksom ved omlegging til turnuser som avviker fra det som har vært tradisjonelle turnuser, for eksempel fleksible arbeidstidsordninger, "ønsketurnus",  turnusplaner (hjelpeturnus) for ferie og høytider og turnus på data.  Dersom det skal gjøres unntak fra Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstidas lengde, fritid og liknende, så er det kun Fagforbundet sentralt ved kompetansesentrene som har mulighet til det, jfr. AML §10-12 (4).

Tidligst mulig

AML og hovedavtalene har bestemmelser om tillitsvalgtes rettigheter ved omlegging av turnus. Teksten er stort sett lik i alle hovedavtaler og inneholder at tillitsvalgte skal tas med på drøftinger og råd så tidlig som mulig. Det samme går fram av AML §10-3 - Arbeidsplan.

Den eneste lovfestede bestemmelsen om oppsigelse av turnus/når ny turnus skal iverksettes finner vi også i AML §10-3 hvor det heter: "...drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte så tidlig som mulig og senest to uker før iverksettelsen".  Fagforbundet anbefaler at arbeidsgiver og tillitsvalgte skriftlig blir enige om en oppsigelsesfrist på turnusen, for eksempel tre måneder.

Hvor lang den alminnelige arbeidstida skal være per dag og per uke framkommer av AML §10-4AML §10-8 har bestemmelser om daglig og ukentlig arbeidsfri.

Skriftlig hver gang

AML §10-5 omhandler gjennomsnittsberegning av arbeidstid. Arbeidsgiver og tillitsvalgte kan skriftlig avtale at den alminnelige arbeidstida over en periode på høyst 52 uker fraviker fra det som er nevnt i AML  §10-4. Fagforbundet  anbefaler at en slik skriftlig avtale inngås hver gang det skal utarbeids ny turnus, og at det ikke inngås en generell avtale på at det i kommunen/virksomheten skal praktiseres gjennomsnittsberegning. Arbeidsgiver har ikke adgang til å utarbeide og iverksette en turnusplan med gjennomsnittsberegning etter bestemmelsene i  AML  §10-5, dersom det ikke er inngått en skriftlig avtale med tillitsvalgte.