Til hovedinnhold

Fikk medhold i krav om økt stilling

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Illustrasjon: Trude Tjensvold (Foto: Trude Tjensvold)

En pleiemedarbeider ansatt i en kommune på Østlandet krevde stillingsutvidelse etter å ha jobba mer enn avtalt. Tingretten har nå gitt henne medhold.

15.12.2022 av André Haugen
Sist oppdatert: 15.12.2022

Dommen kan ha betydning for flere. Deltidsansatte har rett på en stilling som tilsvarer faktisk arbeidstid, dersom man de siste 12 månedene «jevnlig» har arbeidet utover avtalt arbeidstid. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 14-4 a.

Hva er «jevnlig»?

Hvorvidt kvinnens merarbeid kan sies å ha vært utført «jevnlig», har vært sakens sentrale tvistetema. I Tvisteløsningsnemnda fikk hun ikke medhold, og arbeids­giveren mente at det i løpet av kravsperioden var mange perioder med lange opphold hvor kvinnen ikke utførte mer­-arbeid.

Begge parter var enige om at kvinnen, som hadde en stillingsbrøk på 82,45 prosent, var gitt ekstravakter på 233,75 timer og at hun faktisk arbeidet 206,25 timer – resterende 27,5 timer var hun syk. Kvinnen og Fagforbundet mente ferie og sykefravær ikke skulle telle med når man vurderete jevnligheten, i motsetning til arbeidsgiver. Samme syn hadde tingretten.

Retten la til grunn at kvinnen jobbet ekstra hver måned, og at det var naturlig å se på ekstrtaarbeidet som en etablert praksis.

Sykefravær påvirket ny stillingsbrøk

I tillegg til jevnlighetskravet, var det et spørsmål om det skulle tas hensyn til sykefravær i utregninga av hvor stor ny stillingsbrøk skulle være. Arbeidstakersida nådde ikke fram med at sykefravær fra oppsatte ekstravakter ikke skulle komme til fradrag.

Stillingsbrøken ble derfor 94,81 prosent, sammenlignet med kvinnen og Fagforbundets krav på 96,13 prosent.

Ikke krav på oppreisning

Det var reist krav om erstatning for ikke-økonomisk tap.

Retten avviste denne delen av kravet, idet det retten ikke anså det som spesielt belastende å ikke få medhold i slike krav i nemnda.

Retten tilkjente imidlertid saksøker full erstatning for nødvendige saksomkostninger.

Det er Fagforbundets advokat Eirin Lillehof som har representert kvinnen i saken. Hun mener man nå må se an hvilken linje Tvisteløsningsnemnda legger seg på i kjølvannet av dommen, for å kunne  vurdere betydninga av den.

– Det er viktig at man ute i organisasjonen er oppmerksom på dommen, og at man sørger for å få en juridisk avklaring raskt når krav har blitt reist og avvist, helt eller delvis, av arbeidsgiver, sier hun.

– I første omgang vil det da være kompetansesentrene som ser på saken.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?