Til hovedinnhold

Fagforbundets svar på høringen om BPA-ordningen

Mann og kvinne går tur i rullestol. Mann går bak rullestolen og holder i denne. Kvinnen sitter i rullestolen og peker på noe.

Internasjonal dag for funksjonshemmede. (Foto: Vecteezy.com)

I desember 2021 leverte BPA-utvalget sin offentlige utredning om BPA-ordningen. Utredningen ble sendt på høring, og Fagforbundet har kommet med sitt innspill. - Det er viktig å få frem arbeidstakerperspektivet, sier Kurt Rønning, nestleder i Yrkesseksjon helse og sosial.

15.06.2022 av Emilie Storli
Sist oppdatert: 28.06.2022

BPA-utvalget ble oppnevnt av Kongen i statsråd 20. september 2019. Utvalget skulle gjennomgå og foreslå forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse. Bakgrunnen for nedsetting av BPA-utvalget var at retten til BPA ble lovfestet i 2015, men at det likevel er relativt få funksjonshemmede som har fått tildelt ordningen. Det ble også pekt på store forskjeller mellom kommuner.

Les utredningen her.

- Utvalget har hatt et omfattende mandat, og Fagforbundet har bidratt med innspill fra arbeidstakerperspektivet til utvalgets administrasjon under utredningsprosessen, forteller Kurt Rønning, nestleder i Yrkesseksjon helse og sosial.

Kurt Rønning, nestleder i Yrkesseksjon helse og sosial.
Kurt Rønning, nestleder i Yrkesseksjon helse og sosial. (Foto: Fagforbundet)

Fagforbundets innspill

Fagforbundet bygger sin politikk på frihet, likhet og solidaritet. Likeverd og likestilling er gjennomgående prinsipper i vårt arbeid, og kampen mot alle former for diskriminering er en prioritert oppgave. Fagforbundet har derfor gjennom flere år arbeidet med problemstillinger knyttet til BPA og til likestilte ordninger, blant annet i arbeidslivet. Vi har derfor støttet utvalgets arbeid i å peke på løsninger for at BPA-ordningen blir et reelt likestillingsverktøy som sikrer deltakelse i samfunnet for de med behov for assistanse. 

En del av utvalgets mandat var å «utrede, vurdere og fremme forslag til hvordan brukerstyrt personlig assistanse kan utformes slik at ordningen fungerer etter hensikten, herunder (…) gode arbeidsforhold for assistentene» og «vurdere eventuelle arbeidsrettslige forhold knyttet til forslagene». Arbeidstakersiden burde derfor, som Fagforbundet tidligere har presisert i brev til Helse- og omsorgsdepartementet, ha vært representert i utvalget. Fagforbundet mener at gode arbeidsforhold er en forutsetning for at ordningen skal fungere best mulig – til det beste for alle aktører i ordningen.

- Vi har valgt å fokusere vårt innspill på at det må lages gode arbeidsavtaler som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for assistentene, sier Rønning. 

Fagforbundet har også støttet utvalgets forslag om et felles nasjonalt program for grunnleggende opplæring av assistenter, arbeidsledere og medarbeidsledere.

- Vi mener et felles opplæringsprogram vil føre til likere tjenester og lik fortsåelse, og derfor også bedre arbeidsforhold for assistentene, avslutter Rønning.

Les Fagforbundets høringssvar her.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?