Til hovedinnhold

Vant over Rauma kommune

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Et medlem av Fagforbundet ble sagt opp fordi kommunen skulle spare penger. Nå har han vunnet en tvistesak mot Rauma kommune. Mannen har jobba i kommunen siden 2014 i ulike stillinger. Den siste jobben var som assistent ved en ungdomsskole.

25.08.2021 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 02.09.2021

I februar i år ble han sagt opp fordi kommunen skulle spare penger. Med hjelp fra Fagforbundet tok vårt medlem saken til retten. I august kom dommen fra Møre og Romsdal tingrett.

Tingretten mente oppsigelsen ikke var saklig begrunnet, og er dermed ikke gyldig. Vårt medlem (heretter kalt A) ble tilkjent en erstatning på 50 000 kr i ikke-økonomisk skade. I tillegg ble kommunen dømt til å betale saksomkostningene på 178 000 kr.

Avtalte omplassering

Bakgrunnen for saken er en virksomhetsoverdragelse. Fra 2007 jobbet A som daglig leder ved skolefritidsordningen ved Åndalsnes barneskole som på det tidspunktet var foreldredrevet. I 2014 ble SFO virksomhetsoverdratt til Rauma kommune. A fortsatte i stillingen som daglig leder etter virksomhetsoverdragelsen.

Men etter hvert utviklet det seg en konflikt mellom A og rektor ved barneskolen. Som en følge av konflikten inngikk de en avtale om omplassering.

Etter omplasseringen hadde A flere ulike arbeidsoppgaver i kommunen. Da han ble sagt som assistent ved ungdomsskolen 17. februar i år ble oppsigelsen begrunnet med kommunens dårlige økonomi, og behovet for nedbemanning.

Etter arbeidsmiljøloven plikter kommunen i slike tilfeller å tilby arbeidstaker «annet passende arbeid».

Gode skussmål

A mente han burde fått tilbud om andre ledige jobber han søkte på, særlig en rådgiverstilling ved dokumentsenteret ved rådhuset i kommunen. Han var utplassert som prosjektmedarbeider ved senteret i halvannet år. Kommunen mente at A ikke var kvalifisert for disse jobbene, og jobben i rådhuset ble gitt til en annen. Kommunen holdt seg heller ikke for gode til å trekke fram vårt medlems personlige egenskaper, som de mente var diskvalifiserende.

Her konkluderte retten slik: «Retten kan imidlertid ikke se at det er sannsynliggjort at A innehar slike diskvalifiserende personlige egenskaper, og viste til at flere ledere i kommunen har gitt ham gode skussmål. Retten er etter dette ikke i tvil om at A fyller minimumskravene til den aktuelle stillingen som rådgiver i Rauma kommune».

Belastende prosess

Retten mente at kommunen ikke har gjort en riktig vurdering av A`s kompetanse. Det var fem konkrete stillinger i kommunen som ble trukket fram i retten. A har en i bachelorgrad i Human Resource Management og Tourism fra Strathclyde University i Glasgow fra 2006. Kommunen mente at bachelorgraden ikke hadde vært anvendt i noen særlig grad etter 2006, og framholdt at de hadde gjort mye for å finne passende arbeid for A, men at han takket nei til disse. Dette gjaldt en jobb som pleiemedhjelper og en 80 prosent stilling innen renhold på skolen hvor han hadde vært SFO-leder.

På bakgrunn av behandlingen vårt medlem har fått, særlig knyttet til de belastende karakteristikkene kommunen kom med i retten fant retten grunnlag for å utmåle erstatning for ikke-økonomisk skade:

«Retten har ved denne vurderingen lagt vekt på at Rauma kommune har iverksatt en oppsigelsesprosess som utvilsomt har virket belastende for A. Som beskrevet (...) har kommunen i prosessen gitt svært negative og lite nyanserte karakteristikker av A`s personlige egenskaper. Retten er ikke i tvil om at dette virker ekstra belastende. Retten finner det rimelig å fastsette oppreisningserstatningen til kr 50 000»

Dommen er foreløpig ikke rettskraftig. Ankefristen er i september.

 

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?