Fagforbundet søker leverandør av nettbutikk fra 2022

Fagforbundets avtale med nåværende leverandør av nettbutikk, kampanje- og profileringsprodukter og vervepremier løper ut 1. februar 2022. Fagforbundet er nå i en prosess for å velge leverandør fra og med 1. februar 2022.

06.05.2021 av Kristoffer Tandberg
Sist oppdatert: 06.05.2021

Om Fagforbundet

Fagforbundet er landets største arbeidstakerorganisasjon med nesten 400 000 medlemmer og er tilsluttet LO (Landsorganisasjonen). Forbundets primære oppgave er å sikre medlemmene gode, trygge lønns- og arbeidsvilkår og et anstendig arbeidsliv.

Fagforbundet er inndelt i 3 organisatoriske nivåer. Ett nasjonalt ledd, 12 forbundsregioner (fylker) og rundt 400 fagforeninger fordelt over hele landet.

 

Fagforbundets nettbutikk

Fagforbundets nettbutikk skal være det naturlige stedet for hele organisasjonen å bruke når det er behov for profileringsprodukter, gaver og vervepremier. Det betyr at både fagforeninger, forbundsregioner og det nasjonale nivået skal kunne bestille direkte fra nettbutikken. I tillegg skal plattformen være stedet enkeltmedlemmer benytter for å hente ut vervepremier basert på vervepoeng opptjent i forbundet.

Nettbutikken skal imøtekomme ønsker og behov som de ulike organisasjonsleddene måtte ha for sesongbaserte produkter, kampanjeprodukter og bruk av egen logo på mindre kvanta. Det vektlegges at det er konkurransedyktige priser, god brukervennlighet, bredt produktutvalg og kort leveringstid.

Fagforbundets nettbutikk skal være en trygg aktør for fagforeningene til å bestille varer fra. Det vektlegges særlig at handelen er i henhold til Fagforbundets verdigrunnlag og klimapolitikk.

 

Krav til miljø og etisk handel

Fagforbundet slutter seg til LOs etiske prinsipper for samarbeid med leverandører. Det betyr at Fagforbundet vektlegger av våre samarbeidspartnere, herunder leverandører og deres underleverandører respekterer, anerkjenner og lever opp til gode etiske prinsipper som er en del av fagbevegelsens vesentlige kjerneverdier.

 

Fagforbundet vektlegger i stor grad at våre samarbeidspartnere:

  • Utviser en positiv holdning til faglige rettigheter, herunder organiserte arbeidstakere og retten til å forhandle kollektivt.
  • Ikke diskriminerer eller tillater diskriminering av ansatte på bakgrunn av kjønn, rase, legning eller religion.
  • Ikke har eller tillater urimelige arbeidsvilkår i egen virksomhet eller underleverandører. Det vil si arbeidsforhold som strider mot ILOs konvensjon om arbeidsbeskyttelse og arbeidsmiljø, ILOs konvensjon om minimumslønn og ILOs konvensjon om arbeidstid.
  • Overholder og anerkjenner internasjonale avtaler på miljøområdet.
  • Ikke tillater skadelige former av barnearbeid hos underleverandører. Herunder arbeid som gjør inngrep på barns rett til liv, utdannelse og helse, eller som hindrer eller krenker barnas fysiske eller psykiske utvikling.

Fagforbundet stiller forventninger til at leverandøren følger Fagforbundets etiske prinsipper helt ned i produksjonsprosessen. Det betyr at alle varer og deler skal kunne spores tilbake til produsent.

Det er et mål at Fagforbundets nettbutikk skal kunne føre et klimaregnskap. Det vil si at CO2 avtrykket kan dokumenteres for alle ledd fra produksjon til varen står hos mottaker. Valg av kjemikalier og produksjonsmateriale må kunne dokumentere at ikke er brudd på internasjonale regler for miljøkriminalitet. Det er ønskelig å redusere plastbruk så langt det lar seg gjøre.

 

Logistikk og distribusjon

Leverandøren av Fagforbundets nettbutikk må kunne være ansvarlig for lagerhold, distribusjon og logistikk av profilerings- og kampanjeprodukter og vervepremier. Bestillinger fra Fagforbundets organisatoriske ledd skal primært gjennomføres via Fagforbundets nettbutikk. Det stilles forventninger til god dialog mellom nettbutikken og bestiller. Leverandøren må kunne håndtere reklamasjoner og retur.

 

Dersom det skulle være behov må Fagforbundet kunne bestille andre varer fra andre leverandører og at slike varer kan inngå i fagforbundets nettbutikk og leverandørens lagerhold.

 

E-handelsplattform

Leverandøren av Fagforbundets nettbutikk må være ansvarlig for utvikling og drift av nettbutikkportal. Løsningen og eventuelle justeringer skal diskuteres med Fagforbundet i forkant av eventuelle endringer. Fagforbundets informasjon om medlemmene skal behandles som svært sensitiv informasjon.

 

Fagforbundet skal være behandlingsansvarlig for dataen i plattformen og eventuelle behov fra leverandør til å behandle for egne formål, eksempelvis statistikk, skal avklares tidlig. Det forventes en relativ enkel verdikjede, evt. ferdigetablerte styringssystemer. Nettbutikken skal integrere med Fagforbundets identitetssystem for pålogging (OIDC/SAML).

 

Det må være en løsning for bestilling av vervepremier basert på «vervepoeng». Informasjon om saldo og uttak skal hentes/sendes til Fagforbundets CRM gjennom API. All integrasjon med Fagforbundets systemer og eventuelle tredjepartsløsninger skal skje gjennom standardiserte løsninger som ikke unødig øker kompleksiteten i løsningen eller hindrer/fordyrer vedlikehold/oppdateringer.

 

Nettbutikkens design skal være i tråd med Fagforbundets profilhåndbok.

 

Volum

Fagforbundet omsetter profileringsprodukter, vervepremier, andre kampanjeprodukter og gaver til en verdi av omtrent 14 millioner årlig.

En vanlig måned består av 250-300 unike bestillinger, men i sesongbetonte perioder kan omfanget bli opp mot 900 unike bestillinger i nettbutikken. I forbindelse med bestillinger må det medregnes at bestiller har spørsmål eller andre behov for informasjon og dette bør kunne løses i form av telefon, chat, e-post eller andre tilsvarende løsninger.

Fagforbundet har i flere år hatt som tradisjon å legge ved en ryggsekk i velkomstgave til nye medlemmer. Årlig verves det rundt 25 000 nye medlemmer.

De siste årene hentes det ut omtrent 2 000 vervepremier i verdispennet mellom 200-1 000 kroner.

Oppstart og varighet

Fagforbundets nettbutikk skal være i full drift fra og med 1. februar 2022. Det tas sikte på en 3-årig avtale med mulighet for forlengelse.

 

Frist for å gi en presentasjon av virksomheten

Fagforbundet inviterer alle aktører som opplever oppdraget som interessant, og som ønsker å være forbundets leverandør av nettbutikk fra 2022, om å gi en presentasjon av virksomheten.

I første omgang ønsker vi en skriftlig presentasjon av virksomheten som også beskriver hvordan oppdraget kan løses.

Presentasjonen av virksomheten må være Fagforbundet i hende senest i løpet av 31. mai 2021.

Fagforbundet vil etter en gjennomgang av presentasjonene gå videre i dialog med et utvalg av leverandørene. Det er et mål å oppnå en beslutning innen utgangen av september 2021.

 

Presentasjoner bes sendes elektronisk til: Organisasjonsavdelingen@fagforbundet.no

 

Spørsmål kan rettes til:
Kristoffer Tandberg

Rådgiver på organisasjonsavdelingen

Telefon: 413 09 654

e-post: Kristoffer.Tandberg@fagforbundet.no