Delt skyld for uriktig pensjon

Illustrasjon: Trude Tjensvold

I en tvist om tilbakekreving av for mye utbetalt pensjon har Trygderetten gitt et medlem delvis medhold. Medlemmet hadde mottatt for mye uførepensjon - etter anke ble ansvaret delt mellom medlemmet og KLP.

19.03.2010 av Anne-Gry Rønning-Aaby
Sist oppdatert: 06.04.2010

Bakgrunnen var at hennes uføregrad ble endret flere ganger, og hun endret også stillingsbrøk. Størrelse på pensjonen ble beregnet feil slik at hun fikk for mye utbetalt gjennom flere år.

I god tro

Medlemmet anførte at hun var i god tro, og at hun stolte på at KLPs beregninger ga riktig  utbetaling. Hun hadde ringt til KLP flere ganger med spørsmål knyttet til beregningen, uten at KLP hadde fulgt opp. Det ble derfor anført at KLP måtte bære ansvaret for feilutbetalingene.

Burde ha forstått

KLP aksepterte at medlemmet handlet i god tro, men viste til at det forelå en feil i beregning av ytelsene. Medlemmet burde ha forstått at det forelå en feil fra pensjonsordningens side. Beløpet var betydelig og det burde ha fått medlemmet  til å reagere. KLP finner det heller ikke bevist at medlemmet har forsøkt å ringe KLP, men at KLP først ble kjent med dette etter at Fagforbundet hadde tatt opp saken.

Delvis medhold

Saken ble anket inn for Trygderetten og i Trygderettens kjennelse fikk medlemmet delvis medhold. Retten la til grunn at det forelå en feilutbetaling av uførepensjon i til sammen 4 år, og at feilen skyldes KLPs feilberegning. Retten er enig med KLP i at det er påfallende at medlemmets pensjon skulle øke med et betydelig beløp uten at uføregraden ble endret nevneverdig. Derfor hadde medlemmet grunn til å undersøke om pensjonsutbetalingene var riktige. Selv om medlemmet har forsøkt å ringe KLP, finner retten det ikke sannsynliggjort at medlemmet i tilstrekkelig grad har forsøkt å få klarhet i pensjonsutbetalingene.

Ansvarsdeling

Retten kom til at vilkårene for tilbakekreving av pensjon var oppfylt, jf. samordningsloven § 26a nr. 2 tredje punktum. Retten viser til at tilbakebetalingskravet kan reduseres i tilfeller hvor årsaken til feilutbetalingen skyldes KLP. Enhver feil fra KLP kan imidlertid ikke begrunne ansvarsdeling. I dette tilfellet kan feilutbetalingen ikke bebreides medlemmet. Pensjonsreglene er kompliserte, og hun måtte i utgangspunktet kunne stole på at KLP hadde beregnet pensjonen riktig.

Delvis medhold

Retten konkluderte etter dette med at i denne situasjonen, hvor begge parter er å laste for at feilutbetalingen pågikk så lenge, er det rimelig å foreta en ansvarsdeling mellom partene. Tilbakebetalingskravet ble halvert, og anken førte dermed delvis fram.

;