Kompetanse for fremtidens barnehage

Kompetansestrategien for fremtidens barnehage er revidert og gjelder for perioden 2018 - 2022, et viktig virkemiddel for å støtte implementering av rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.

17.04.2018 av Ingri Bjørnevik
Sist oppdatert: 17.04.2018

Fagforbundet ønsker et barnehagetilbud av høy kvalitet

Kompetansestrategiens kan være med på å sikre at alle barn får et barnehagetilbud av høy kvalitet.

Myndighetene vil den skal bidra til at:

 • andelen barnehagelærere øker
 • andelen barne- og ungdomsarbeidere øker
 • alle ansatte i barnehagen får mulighet til videreutdanning
 • flere barnehagelærere har kompetanse på mastergradsnivå
 • alle barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling

Ulike kompetansetiltak

Karriereveier og utviklingsmuligheter for ansatte i barnehagen beskrives kompetansestrategien.

Fagforbundet er fornøyd med at kompetansetiltakene  er rettet mot alle grupper ansatte, vi håper informasjonen om strategien når alle barnehager og barnehageansatte.

Her kommer en oversikt over noen av tiltakene:

tiltak rettet mot barnehagelærere, andre pedagoger og styrere er:

 • videreutdanning for barnehagelærere
 • lederutdanning for styrere
 • tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk
 • mastergrader og doktorgrad
 • veiledning av nytilsatte nyutdannede barnehagelærere

tiltak rettet mot barne- og ungdomsarbeidere og assistenter er:

 • arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning
 • fagbrev som barne- og ungdomsarbeider/praksiskandidatordningen
 • fagskoleutdanning i oppvekstfag for barnehageansatte
 • kompetansehevingsstudier for fagarbeidere og assistenter
 • barnehagefaglig grunnkompetanse

Barnehagebassert kompetansetiltak for hele personalgruppen

I tillegg er barnehagebasert kompetanseutvikling et tiltak som involverer hele personalet, og som foregår i den enkelte barnehage. Tiltaket vil være sentralt i regional ordning for kompetanseutvikling for barnehage. En ordning hvor relevante barnehageaktører inngår i regionale samarbeidsfora som skal enes om prioriteringer for kompetanseutvikling.

Strategien bidra til implementering av rammeplanen

Fire prinsipper skal ligge til grunn for utvikling, organisering og innhold i kompetanseutviklingen:

 • Kompetansetiltakene skal bidra til å realisere rammeplanens intensjoner og krav.
 • Barnehagens eier og ledelse skal legge til rette for kompetanseutvikling for alle ansatte.
 • Individuelle og kollektive kompetansetiltak skal ses i sammenheng.
 • Aktørene i barnehagesektoren skal samarbeide om kompetanseutvikling.

Fire tematiske satsingsområdene gir overordnede føringer for kompetanseutviklingen i barnehagesektoren. Områdene er forankret i rammeplanen og gir rom for å vurdere lokale kompetansebehov.

Satsingsområdene er:

 • barnehagen som pedagogisk virksomhet
 • et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning
 • språk og kommunikasjon
 • barnehagens verdigrunnlag

Last ned strategien "Kompetanse for fremtidens barnehage" (pdf)

 

Fagforbundet ønsker deg lykke til med bruken av strategien

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?