Arbeidsulykke etter folketrygdloven § 13-3 annet ledd

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Saken gjelder hjelpepleier A som på et kommunalt sykehjem den 13.9.2005 på nattevakt alene med 19 pasienter, pådro seg prolaps.

15.11.2008 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 27.01.2010

Under snuing og stell av en svært tung pasient sammen med en sykepleier, kjente A smerte i skulder og nakke. A oppsøkte lege neste dag og fikk smertestillende. 6. oktober ble det påvist prolaps i nakken. A ble operert 24. oktober. A ble sykemeldt dagen etter skaden og er fortsatt under attføring.

A meldte skaden som yrkesskade til Folketrygden 11. november 2005. Kommunen fikk senere en mer detaljert beskrivelse. Trygdekontoret avslo søknaden 15.12.: «Ut fra sakens opplysninger vurderte trygdekontoret at selve ulykkesmomentet mangler. Ved beskrivelse av hendelsesforløpet er det ingenting som viser at noe uforutsett skjedde, og trygdekontoret vurderer at du hadde full kontroll over situasjonen. Det er på bakgrunn av disse opplysningene at trygdekontoret gir avslag …»

A påklagde vedtaket 27.2.2006: «skaden oppsto som en konsekvens av hendelsen», uten å nå fram.

A anket til Trygderetten gjennom Fagforbundet den 21. september. NAV fant ikke grunnlag for omgjøring. Trygderetten opprettholdt avslaget og i hovedsak viste de til begrunnelsen NAV klage og anke Vest ga:

 – Selv om arbeidsbelastningen var usedvanlig stor den aktuelle natten/morgenen anses arbeidsbelastningen forårsaket av organisering på arbeidsplassen. Situasjonen er derfor ikke av en slik art at den medførte en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til arbeid som nattevakt på arbeidsplassen.

– A ble heller ikke utsatt for andre påkjenninger enn de som regulært følger av det arbeid som hjelpepleierarbeidet medfører, og som måtte påregnes å være en del av arbeidsoppgavene.

A mener at Trygderettens kjennelse er basert på uriktig lovanvendelse og bevisbedømmelse og er ugyldig. Fagforbundet mener at løft av en svært tung pasient i seg selv innebærer en risiko som burde falle inn under yrkesskadebestemmelsene, særlig slik som her, hvor A faller ut av arbeidslivet som følge av løftet. Spesielle forhold omkring løftet er ikke vektlagt.

A saksøkte Staten, og saken kom opp i Gulating lagmannsrett 31.10. 2007.

Dom ble avsagt under dissens. Flertallet kom til at hendelsen ikke kan regnes som arbeidsulykke, og er i all hovedsak enig i Trygderettens vurderinger.

Mindretallet kom til at hendelsen er å regne som arbeidsulykke etter bestemmelsen i folketrygdloven paragraf 13-3 annet ledd annet punktum. Mindretallet er enig i at snuing og løfting av pasienter er ordinære arbeidsoppgaver for en hjelpeleier, men finner at skaden i dette tilfellet kom som resultat av en kraftanstrengelse utover det som regnes som normalt selv for en hjelpepleier. Etter mindretallets syn er det etter annet punktum i folketrygdloven paragraf 13-3 annet ledd ikke krav om at det må skje noe uventet eller ulykkesartet utover selve skaden for at den skal kunne godkjennes som arbeidsulykke/yrkesskade. Bestemmelsen i annet punktum er ment som et reelt alternativ til første punktum og stiller kun krav om at den trygdede har vært utsatt for en usedvanelig belastning/påkjenning som går utover en normal arbeidsprestasjon. Etter mindretallets syn er prolapsen A ble påført et typisk utslag av risikoen ved å være hjelpepleier på nattevakt i et regime med høyt tempo, tunge løft og lav bemanning.

Fagforbundet tapte saken og anker dommen. Les også Fagbladets omtale av rettssaken.

;