Anker kantordom i Trondheim

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Kirkelig fellesråd i Trondheim har anket dommen som sa det var galt å tvangsflytte en domkantor fra Nidarosdomen til Strinda kirke til Høyesterett. Domkantoren fikk lagmannsrettens medhold i at han ikke kunne flyttes fra Nidarosdomen mot sin vilje.

12.03.2009 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 25.03.2009

Lagmannsretten slo fast at arbeidsgiver ikke kunne degradere ansatte med henvisning til styringsretten.

Ankegrunnlag

Kirkelig fellesråd har flere grunner til at de ønsker at Høyesterett skal se på saken. De mener at lagmannsretten har misforstått  arbeidsavtalen og at det ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett å flytte en person fra ett tjenestested til et annet. Motforetillingen er at Sæbø var ansatt som domkantor, og at bare finnes en domkirke i Trondheim.

 

I det hele tatt står arbeidsgivers styringsrett sentralt i ankegrunnlaget. I jussen er arbeidsgivers styringsrett det handlingsrommet arbeidsgiver har etter at man har tatt hensyn til det som er bestemt ved lov, gjennom tariffavtale og gjennom den enkeltes arbeidsavtale.

 

Kirkelig fellesråd mener de hadde et arbeidsmiljøproblem og at de gjorde rett ved å flytte Sæbø framfor å sparke ham.

- Hvis arbeidsgiver skulle gå til det skritt å si domkantoren opp, måtte de fulgt svært strenge regler. Arbeidsmiljølovens oppsigelsesvern er sterkt, sier Fagforbundets advokat Geir Høin.

 

Et tredje moment som har kommet opp, er om domkantoren kan ses som et arbeidsmiljøproblem. Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver å sørge for et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø. Dette er et slags premiss for alle arbeidsforhold og retten må vurdere om et slikt resonnement har noe for seg.

Tolking av arbeidsavtale

For drøyt to år siden varslet Oddbjørn Sæbø at han mente at gjenoppbyggingen av Steinmeyerorgelet, Trondheim domkirkes hovedorgel, ikke hadde vært tilfredsstillende. Det oppstod betydelige samarbeidsproblemer som ble forsøkt løst ved å beordre domkantoren til Strinda og Berg kirke.

 

Saken gjaldt tolking av Sæbøs arbeidsavtale som domkantor III. Arbeidsgiversiden mente arbeidsgiver hadde rett til å omplassere Sæbø til Strinda og Berg kirke på grunn av arbeidsmiljøproblemer i Nidarosdomen. Lagmannsretten var enig med tingretten i at de arbeidsoppgavene som Sæbø er satt til i Strinda og Berg kirker, ikke kan anses som likeartet arbeid sammenliknet med oppgavene som domkantor i Nidarosdomen.

 

Dommen i lagmannsretten drøfter særavtalen for kirkelige stillinger spesielt. Den slår fast at arbeidsgiver ikke har rett til varig omplassering av en arbeidstaker i medhold av denne bestemmelsen. Bestemmelsen er kun ment å regulere to forhold - plikten til å tjenestegjøre ved kirkelige handlinger og muligheten for kirkelige ansatte til å få normalisert arbeidstid med fri på helge- og høytidsdager.  

 

Klar degradering
Etter lagmannsrettens oppfatning kan det ikke være tvil om at omplasseringen i arbeidsrettslig forstand innebar en klar degradering, heter det i kjennelsen fra dommerne Vegard Sunde, Ørnulf Røhnebæk og Åge Karlsen.

 

;