Prinsipp som betyr store penger

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Fagforbundet har vunnet: Renter på yrkesskadeerstatning skal regnes fra da skaden ble meldt, ikke fra tidspunktet for nav-vedtaket. For medlemmet utgjør forskjellen over 400 000 kroner.

16.09.2009 av Maria Wattne
Sist oppdatert: 21.09.2009

Saken gjelder beregning av erstatningen etter Hovedtariffavtalen mellom KS og arbeidstakerorganisasjonen (HTA) §11 Erstatning ved yrkesskade/yrkessykdom. Fagforbundet vant i lagmannsretten, og KLP skadeforsikring AS anket til Høyesterett. Der ble anken avvist, og dermed står Borgartings dom fast: Fagforbundet hadde rett i at "forsikringstilfellet inntrådte" den dagen yrkesskaden ble meldt, og ikke først den dagen trygdekontoret fattet vedtak om erstatning, slik KLP hevdet.

Tidspunktet for når forsikringstilfellet inntrer har stor betydning. Når erstatningen skal utbetales, har den skadede krav på renter fra og med to måneder etter dette tidspunktet. Dette er hjemlet i forsikringsavtaleloven (FAL) §18-4.

Fagforbundets medlems sak ble forenet til felles behandling med en identisk sak for en uorganisert. LO-advokat Ragnhild M. Hagen førte saken for Fagforbundet, etter at kompetansesenteret i Tromsø ba om bistand.

Fagforbundets medlem var spesialhjelpepleier og ble skadet da en pasient angrep henne. Fra skaden ble meldt til det lokale trygdekontoret i 1999 gikk det fire og et halvt år før trygdekontoret fattet vedtak om yrkedsskadeerstatning, og til slutt uførepensjon med yrkesskadefordel, i 2004. KLP hadde beregnet renta til cirka 11 000 kroner fra "sitt" tidspunkt.  Nå må forsikringsselskapet betale medlemmet over 400 000 kroner fordi rentene løper fram til utbetaling skjer etter denne kjenneslen fra Høyesterett.

I den andre saken ble en hjelpepleier skadet på jobb i kommunen. Fra skaden ble meldt til det lokale trygdekontoret i 2000 gikk det sju år før nav vedtok uførepensjon med yrkesskadefordel, i 2007. KLP hadde beregnet renta til cirka 8 000 kroner fra "sitt" tidspunkt. I stedet følger det av dommen at renter til betaling skjer, utgjør cirka 135 000 kroner.

Etter avvisningen fra Høyesterett kan ikke saken ankes videre og vi har fått en viktig prinsipiell seier.

- Dommen kan få enorm stor betydning for den enkelte som er utsatt for yrkesskade. Å bli tilkjent yrkesskadeerstatning er en lang prosess der skadede lider økonomisk. Retten slår fast at det at behandlingstida mellom nav og forsikring er så lang, ikke skal gå ut over den uføre, sier LO-advokat Ragnhild M. Hagen.

Etter ordlyden i HTA kan erstatningen utmåles på to alternative måter, enten etter grunnbeløpet (G) på skademeldingstidspunktet eller etter G på oppgjørstidspunktet uten renter. Lagmannsretten framhevet at skal forskjellen mellom disse to alternativene ha noen praktisk betydning, må nødvendigvis tida mellom skaden ble meldt og trygdevedtaket også være rentebærende. Advokaten er fornøyd:

- Dommen understreker at hvis dekning av renter først skal utløses av tidspunktet for trygdens vedtak, måtte  dette ha kommet klarere til uttrykk i ordlyden. 

- Jeg er også tilfreds med at dommen gir klart uttrykk for at det ikke ville være rimelig å la arbeidstakerne bære risikoen for lang saksbehandlingstid hos trygdemyndigheten/nav, som ville værtt konsekvensen av KLPs syn, sier Ragnhild M. Hagen.

;