Fagforbundets medlemmer i Elvebakken barnehage på Inderøy er i streik

Elvebakken barnehageDe streikende sammen med Trond Finstad (AU) og leder av Yrkessesksjon kirke, kultur og oppvekst Trøndelag hege Grande.

Elvebakken barnehageDe streikende sammen med Trond Finstad (AU) og leder av Yrkessesksjon kirke, kultur og oppvekst Trøndelag hege Grande. (Foto: Fagforbundet)

De ansatte streiker for tariffavtale og for å få samme lønns- og arbeidsvilkår som de som jobber i kommunale barnehager. Eier avviser kravet med begrunnelsen at barnehagen ikke har råd til tariffavtale.

16.04.2018 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 07.05.2018

Streiken i Elvebakken barnehage startet natt til mandag 16. april og kan bli langvarig. Fagforbundet beklager at konflikten går ut over barna og deres foreldre. Forbundet har forsøkt å unngå konflikt, men har blitt møtt med en avvisende holdning fra arbeidsgiver. I en slik situasjon ber en om forståelse for at streik er det eneste virkemiddel for å få plass et anstendig lønnssystem og pensjonsordning. 

De streikende har fått mye støtte og flere av de ansatte har meldt seg inn i Fagforbundet.

Les også:

Fanemarkering til støtte for de streikende

Påskjønnelse til de streikende på Røra


Fagforbundet

Barnehagen går med overskudd

Barnehagen mottar det samme økonomiske driftstilskuddet som alle andre barnehager, også kommunale barnehager. Likevel hevder eier at hun ikke har råd til tariffavtale. Fagforbundet mener at barnehageansatte som yter tjenester finansiert av skattepenger skal ha lik lønn, uavhengig av eierform. 

Får overskudd av ansattes pensjon

Barnehagen får driftstilskudd fra det offentlige som skal dekke lønnskostnader. 13 prosent av det skal gå til dekning av utgifter til tjenestepensjon. Det utgjør kr 52.000 kr for en ansatt med årslønn 400.000. Eier har betalt inn 4,5 prosent, 18.000 kr for en ansatt med årslønn på 400.000.

Hvis eier hadde fulgt tariffavtalen og betalt inn totalkostnadene i forhold til tariff-forpliktelsene utgjør det kr 44.460, altså fremdeles et overskudd på 7340 kroner i eiers favør.

Eier har ikke fulgt tariffavtalen

Arbeidsgiver skrev under tariffavtale i august 2015, avtalen hun nå nekter å videreføre. Hun har heller ikke forholdt seg til avtalen. Ansatte har ikke fått utbetalt lønn under sykdom ut over arbeidsgiverperioden. Dette har ført til at de har tapt en del feriepenger.

De ansatte er heller ikke innmeldt i en tjenestepensjonsordning i henhold til tariffavtalen.

– Mulig streikebryteri i streikerammet barnehage 


Trond Finstad

Arnt Sigurd Kjøglum, nestleder av Fagforbundet Trøndelag sammen med streikende Ingrid Haugmark og Ina Johnsen.  (foto: Trond Finstad)

 

Elvebakken barnehage har ti ansatte pluss to lærlinger. Per 3. mai er fem medlemmer i Fagforbundet tatt ut i streik.

Les mer om streiken i Fagbladet

Hvorfor tariffavtale?

 • Lønn: Med tariffavtale får du lønn ut fra hvilken overenskomst du jobber inn under. Det betyr at tariffavtalen regulerer hvor mye du skal tjene. Lokalt kan du avtale mer lønn ut over garantisatsene. Dette gjelder de fleste tariffområder.
 • Godtgjøring høytidsdager: Du skal leve også når det er høytidsdager, og regningene blir ikke mindre selv om loven gir deg fri. Tariffavtalen sikrer deg ordinær lønn på alle høytidsdager.
 • Diverse tillegg/ubekvemstillegg: Med tariffavtale er du sikret bestemte tillegg ved arbeid på ubekvemme tider av døgnet.
 • Likelønn: Det er klart at kvinner og menn skal ha lik lønn for arbeid av lik verdi. Med tariffavtale er du sikret innflytelse over lønnsdannelsen og et apparat som kan ta seg av urettferdig lønnspolitikk fra arbeidsgiverne.
 • Ansettelseskontrakt: Som fagorganisert med tariffavtale kommer tariffavtalens bestemmelser i tillegg til arbeidskontrakten. Den sikrer både arbeidsgiver og arbeidstaker et trygt regelverk å forholde seg til.
 • Arbeidstid: Jobber du bare dag, har du 37,5 timers arbeidsuke Jobber du turnus har du 35,5 timer.
 • Betaling for overtid: Som fagorganisert med tariff-avtale får du 50, 100 eller 133 1/3 prosent i overtidstillegg, avhengig av når du jobber.
 • Ferie: Alle med tariffavtale på arbeidsplassen har rett på fem uker ferie. Den femte ferieuka er en ordning som LOs medlemmer og tillitsvalgte har kjempet gjennom.
 • Feriepenger: Siden alle med tariffavtale har fire ekstra feriedager kompenseres de ekstra feriedagene med en høyere feriepengesats. Feriepengesatsen er derfor 12 prosent på arbeidsplasser med tariffavtale.
 • Pensjon: I tariffavtalene finner du i alminnelighet bestemmelser om tjenestepensjon, som kommer i tillegg til folketrygden. I tariffavtalen ligger også bestemmelser om særaldersgrenser. Alle med tariffavtale har også en avtalefestet pensjonsordning (AFP) som gir bedre vilkår ved tidligpensjonering.
 • Tillitsvalgte: Hovedavtalene er en del av tariffavtalen som slår fast retten til å velge tillitsvalgte på jobben. Arbeidsgiver har plikt til å forhandle med de ansattes representanter. Hovedavtalene sikrer de tillitsvalgtes rettigheter. De har rett til å ta opp alle saker som angår forholdet mellom arbeidsgiver og ansatt. De tillitsvalgte får hjelp og støtte fra Fagforbundet og kompetansesentrene regionalt.

Les også: Trygg med tariffavtale

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?