Tariff: Halvveis til mål

Fagforbundets delegasjon holder humøret oppe til tross for lange dager og netter med krevende forhandlinger. Fr.v. leder i Skolenes landsforbund, Anne Finnborud, Fagforbundets leder, Mette Nord, Pål Skarsbak, Hilde Løkholm og Tone Faugli.

Fagforbundets delegasjon holder humøret oppe til tross for lange dager og netter med krevende forhandlinger. Fr.v. leder i Skolenes landsforbund, Anne Finnborud, Fagforbundets leder, Mette Nord, Pål Skarsbak, Hilde Løkholm og Tone Faugli. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Hadde tarifforhandlinger vært en sport ville Fagforbundet spilt i eliteserien. Mette Nord hadde vært stjernespiss, og leder av forhandlingsenheten, Tone Faugli, ville vært oppmann, banemester og trener.

24.05.2018 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 30.05.2018

Faugli er halvveis ut i sitt første hovedoppgjør for Fagforbundet. Årets oppgjør er spesielt på flere måter, det er ti år siden sist det var et samordna oppgjør.

– Det har vært krevende for hele organisasjonen, og har gjort at alle som forhandler for Fagforbundet, både nasjonalt, i regionene, på kompetansesentrene og i fagforeningene har måtte kaste seg rundt. Rekkefølgen på oppgjørene er annerledes, og veldig mye skjer på en gang, forteller Faugli.

Og siden vi er halvveis er det på tide å gjøre opp foreløpig status:

 – Vi er ferdige med de største områdene til Fagforbundet, det vil si vi er ferdige med et anbefalt resultat, uravstemningene gjenstår før vi endelig kan vedta resultatene.

Faugli er optimist og håper på å være i mål i løpet av september.

Det som står igjen er KA-området, noen B-deler i Spekter og en del fase tre forhandlinger. Spekter Helse og sykehusene er ferdig og skal ut på uravstemning. Og så er det de private barnehagene, både FUS, PBL og Virke HUK som står igjen av de store, sier Faugli.

Hun er fornøyd med resultatene så langt.

– Utfra hva som var det viktigste, både for LOs representantskap og de tariffpolitiske prioriteringene som ble gjort av landsstyret etter oppsummeringen av tariffkonferansen så er vi i store trekk fornøyd.

 

Pensjonsthriller endte godt

Før årets oppgjør knyttet det seg stor spenning til hva man kunne få til på pensjon. Det var hovedtemaet både i offentlig og privat sektor. I går ble det klart at Fagforbundets medlemmer sa et rungende ja til ny pensjonsordning.

– Resultatet i offentlig sektor ble enstemmig anbefalt av LO Kommunes forhandlingssutvalg og politisk ledelse her. Det er  ting vi skulle ønske vi hadde kommet enda lenger på, men for de aller fleste, og særlig for de yngre, har man fått til en mye bedre ordning enn hvis man skulle fortsatt med dagens ordning.  Det gjenstår også en del utfordringer, knytta til særaldersgrenser og annet, sier Faugli.

Også i NHO-området ble det ja i uravstemninga. Det viktigste i privat sektor var AFP og obligatorisk tjenestepensjon.

– Vi er fornøyd med at vi har fått tettet noen hull i den private AFP-ordninga og at det har kommet på plass et tidligpensjonstillegg som ivaretar sliterne. Og så er det en del ting vi skal jobbe videre med, sier Faugli.

Selv om mye har falt på plass i de etablerte pensjonsordningene er det mye som gjenstår på enkeltområdene.

– Vi ønsker pensjon fra første krone, tariffestet pensjon, hybridpensjon i stedet for innskuddspensjon der det ikke er mulig å ha en ordning lik offentlig tjenestepensjon, og høyest mulige satser der vi har akseptert en innskuddspensjon. Pensjon kommer til å bli viktig også i årene framover, fastslår Faugli.

Fagforbundets profil

I offentlig sektor er hovedutfordringen å få til den profilen Fagforbundet ønsker med en solidarisk lønnsutvikling, som skal prioritere lavlønn og likelønn. Av enkeltsaker på de ulike områdene trekker Faugli fram endringer i lørdags- og søndagstillegget i KS-avtalen, og at vi skal inngå et partssammensatt utvalg for å se på arbeidstidsordningen innenfor sykehus, og lønnstrappa der.

– Intensjonen med endringene er å få til flere hele stillinger og at vi får et arbeidsliv som gjør det mulig å stå i jobb lengst mulig. At vi innretter arbeidstida slik at folk klarer å stå i jobb i hele stillinger yrkeskarrieren ut og kan sikre seg en anstendig pensjon, sier Faugli.

Voksesmerter i Spekter

Fagforbundet får stadig flere B-deler i Spekter. Alt etter hvordan man regner er det mellom 80 og 100. Dette er svært krevende for hele organisasjonen, derfor har man tatt noen grep.

– Man har fått rydda tydelig i ansvars- og fullmaktsfordelinga for å sikre en bedre koordinering av blant annet A- og B-delene. Det legger noen rammebetingelser som skal gjøre det lettere å se helheten.

Fagforbundet har lenge ønsket å se på områdeinndelingen i Spekter. Tidligere område 9 var så stort og uoversiktlig at det ga opphavet til begrepet monstermekling for to år siden. Nå har Spekter selv delt opp områdene slik at de inneholder likere virksomheter, og økt antallet fra 10 til 13.

Til tross for dette er Spekter tidsmessig og ressursmessig krevende. Det er mange som skal i spill, både lokalt, kompetansesentre, det skal være forhandlingsutvalg på alle. Det spesielle for samordna oppgjør var at det kom mye på en gang og mange ting skjedde parallelt.

– Der har jo organisasjonen bare vært helt fantastiske, folk har gjort en kjempeinnsats, både her på huset og de som har vært med fra kompetansesentrene.

Morsom ekstremsport

At tarifforhandlinger er ekstremsport er det ingen tvil om, men det er også gøy.

– Det morsomste er når man får gjennomslag for det som er viktige for medlemmene og som forbundet har jobbet for lenge og som også legger grunn for videre utvikling av avtalene. Det har vært gøy å jobbe med alle de flinke folkene, se hele maskineriet i gang – dynamikken – det er en spesiell følelse, sier Faugli.

Nå gjelder det bare å ikke gi seg før annen omgang er over.

– Det viktigste nå er at områdene i samordna oppgjør gjennomfører de lokale forhandlingene, og   at som skal forhandle lokalt får den den støtten og veiledningen de trenger fra resten av organsiasjonen.

Lykke til i den kjempeviktige jobben dere skal gjøre, for den er helt avgjørende for å sikre en god lønnsutvikling for medlemmene, avslutter Faugli.

Fakta om samordna oppgjør:

LO, NHO og YS vedtok i år for første gang på ti år å gå for et samordnet oppgjør i motsetning til et forbundsvist oppgjør, som er normalen. Det innebærer at LO og NHO sentralt forhandler, og at vedtakene blir bindende for alle forbundene i LO og NHO.

I tillegg pågår det rundt 150 forbundsvise justeringsforhandlinger, såkalte forbundsvise sløyfer.

Kommende oppgjør:

  • 8. juni: Forhandlingene om hovedtariffavtalen i KA 
  • 11. juni: Forhandlingene om organisasjonsavtalen i KA (med den norske kirke)
  • Etter 15. aug.: Uloba
  • Forhandlingene PBL-området er utsatt til 28. og 29. aug.
  • Virke - HUK (helse, utdanning, kultur) 5. og 6. sep., med 7. sep. som reservedag.
  • 11. sep.: FUS
  • Spekter B-deler går sin gang. På mange enkeltvirksomheter pågår det bistand. Mange av de lokale B-delene håndteres av kompetansesentrene.
  • Norlandia barnehager og Norlandia Care er i tredje fase (med bistand), og der er det vanskelig. Ingen fristdato satt.

Hold deg oppdatert om oppgørene på tariffsidene

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?