Til hovedinnhold

La din røst bli hørt!

(Foto: Trude Tjensvold)

Valg er en sentral bærebjelke i et demokrati. Å velge representanter inn i viktige samfunnsinstitusjoner for å fremme vår sak er en fundamental utøvelse i våre grunnleggende, demokratiske rettigheter.

18.07.2011 av Fakhra Salimi
Sist oppdatert: 23.08.2011

Det er derfor viktig for alle borgere å bruke sin stemmerett for å velge politikere som skal styre landet på lokalt og nasjonalt plan. 

Det er viktig for minoritetsbefolkningen, og særlig nye innvandrere og flyktninger å vite at stemmeretten ikke har vært en selvfølge for alle i Norge. På syttitallet hadde innvandrere som beholdt sitt opprinnelige statsborgerskap og bodde i Norge i flere år, ikke rett til å stemme.

De kjempet lenge for å få stemmerett ved Kommune- og fylkestingvalg, som på den tiden var forbeholdt norske statsborgere.  I 1983 kom den nye valgreformen. Den åpnet for at utenlandske statsborgere med tre års lovlig opphold i Norge fikk rett til å stemme ved Kommune- og fylkestingvalg, mens det ved stortingsvalg fortsatt bare er norske statsborgere som kan bruke sin stemmerett.  Blant stortingspartiene mener Fremskrittspartiet at generell stemmerett ved valg i Norge kun bør gjelde norske statsborgere. 

Siden 1983 har stemmeberettigede blant minoritetsbefolkningen økt betraktelig. I store byer som Oslo er våre stemmer avgjørende for valgresultatet. Dette gir oss en viss grad av politisk makt og vi kan stille krav til de politiske partiene som styrer på lokalplan.

Kvinner med minoritetsbakgrunn er en viktig velgergruppe. For oss som arbeider med empowerment av kvinner var det gledelig å få bekreftet fra Statistisk sentralbyrå at ved Kommune- og fylkestingvalget i 2007 var kvinner med minoritetsbakgrunn mer aktive i politikken enn menn, selv om det var store forskjeller mellom nasjonale grupper. MiRA-Senteret har derfor satt i gang en intensiv informasjonskampanje rettet mot minoritetskvinner med ikke-vestlig bakgrunn for å mobilisere dem til å bruke sin stemmerett. Vi mener at kvinner med minoritetsbakgrunn spiller en viktig rolle ved årets kommune- og fylkestingvalg.

Norge er et flerkulturelt samfunn. Men hvis minoriteter ikke deltar i demokratiske prosesser og bruker sin stemmerett, blir ikke deres saker satt på den politiske dagsordenen.  Politiske partier er oppmerksomme på minoritetsbefolkningens maktpotensial, og prøver å fri til dem ved å innføre en integreringspolitikk. Er vi som minoriteter bevisste på vår egen påvirkningskraft gjennom valgdeltakelse, slik at vi kan sette premisser for denne integreringspolitikken? Statistikken fra tidligere lokalvalg viser dessverre at minoritetenes deltagelse i valgprosesser har vært svært lav.  Den er særlig lav blant minoriteter med kortere botid i Norge og med dårlige språk- og samfunnskunnskaper.

Vi må gjøre en ekstra innsats for å få alle med, slik at valgresultatet blir representativt. Kommune- og fylkestingvalget er avgjørende for lokaldemokratiet og det er i lokalsamfunn våre barns framtid utformes.  Det er store utfordringer knyttet til integreringspolitikk i skolene, på arbeidsplasser og ute i samfunnet generelt. Vi kan påvirke den politiske utviklingen ved å engasjere oss og stemme ved valget. Engasjer deg – la din røst bli hørt!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?